3595_0817
3595_0817
kommunefakta
2018-02-25T22:28:00.000Z
no
Drangedal kommune

Kommunefakta

Drangedal - 0817 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 105 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 94
5-9 år 103 117
10-14 år 150 116
15-19 år 141 141
20-24 år 133 97
25-29 år 87 88
30-34 år 106 105
35-39 år 107 101
40-44 år 134 131
45-49 år 159 159
50-54 år 158 139
55-59 år 138 129
60-64 år 150 138
65-69 år 131 137
70-74 år 130 107
75-79 år 65 84
80-84 år 38 51
85-89 år 36 42
90-94 år 19 30
95-99 år 6 10
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 5 47 24 24 25 6 0 0 0
2017 5 6 49 25 25 26 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Drangedal
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Drangedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 584
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 472
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 98
Undervisning 106
Helse- og sosialtjenester 465
Personlig tjenesteyting 65

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 326000 456000 260000
2006 158000 342000 493000 262000
2007 173000 379000 521000 283000
2008 190000 409000 556000 304000
2009 197000 417000 564000 318000
2010 205000 438000 582000 334000
2011 219000 459000 617000 306000
2012 226000 477000 645000 333000
2013 234000 486000 674000 354000
2014 244000 512000 690000 344000
2015 249000 514000 709000 361000
2016 254000 528000 723000 341000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Drangedal
Grunnskolenivå 1135
Videregående skole-nivå 1577
Universitets- og høgskolenivå kort 474
Universitets- og høgskolenivå lang 105
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Drangedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 5.5 5.5
2010K3 5.9 6.3 5.3
2010K4 5.8 5.2 6.6
2011K1 5.9 4.7 7.6
2011K2 5.6 4.8 6.8
2011K3 5.1 4.6 5.8
2011K4 6.1 5.5 6.8
2012K1 6.2 5.5 7.3
2012K2 5.3 5 5.8
2012K3 6.2 6.1 6.3
2012K4 4.7 4 5.7
2013K1 6.3 6 6.8
2013K2 5.6 4.9 6.6
2013K3 5.7 4.9 6.9
2013K4 5.7 5.4 6.1
2014K1 6.5 6.1 7
2014K2 6.3 5.6 7.3
2014K3 6.5 6.5 6.5
2014K4 6 5.9 6.3
2015K1 5.9 5.1 6.9
2015K2 5.2 4 6.5
2015K3 5.8 4.8 7.1
2015K4 5.6 4.3 7.2
2016K1 5.9 4.7 7.3
2016K2 5.2 4.6 6
2016K3 5.4 5.3 5.5
2016K4 4.7 4.2 5.3
2017K1 6.5 5.2 8
2017K2 5.3 3.5 7.6
2017K3 5.7 4.2 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 7.3 20.5 35.4 3.8 2.1 5.5 3.3
2008 9.7 8.4 20.6 36 4.1 2.3 3.9 3
2009 7.6 7.3 20.3 34.4 4.3 2.5 3.9 2.9
2010 8.6 7.2 20.5 33.3 4.5 2.3 6.7 3.1
2011 9.1 7.7 20.1 33.7 5 2.3 4.1 3.2
2012 8.5 8.3 19.9 36.9 4.7 2.4 3.6 3.1
2013 8.1 8 17 34.1 4.5 2.6 4.3 2.8
2014 8 9.1 19.1 34.4 4.5 2.5 4 3.9
2015 5.2 9.5 19.3 32.5 5.1 2.4 4.5 3.7
2016 6.2 9.7 20.3 32.3 5.8 3.9 4.7 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.