3595_0511
3595_0511
kommunefakta
2018-02-25T22:23:00.000Z
no
Dovre kommune

Kommunefakta

Dovre - 0511 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 642 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 53
5-9 år 59 61
10-14 år 67 70
15-19 år 102 76
20-24 år 79 59
25-29 år 100 69
30-34 år 68 52
35-39 år 48 56
40-44 år 68 61
45-49 år 93 100
50-54 år 102 100
55-59 år 83 87
60-64 år 96 97
65-69 år 102 107
70-74 år 82 83
75-79 år 65 65
80-84 år 36 50
85-89 år 18 35
90-94 år 11 15
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 23 61 5 45 19 0 0 0 0
2017 4 21 60 5 14 20 0 5 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Dovre
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Dovre
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 275
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 411
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 102
Undervisning 95
Helse- og sosialtjenester 249
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 340000 482000 273000
2006 177000 353000 494000 286000
2007 193000 402000 529000 294000
2008 208000 427000 584000 326000
2009 215000 428000 591000 310000
2010 213000 450000 595000 321000
2011 227000 482000 633000 330000
2012 235000 499000 637000 324000
2013 242000 520000 680000 355000
2014 249000 537000 687000 365000
2015 250000 553000 704000 398000
2016 257000 558000 717000 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Dovre
Grunnskolenivå 668
Videregående skole-nivå 1123
Universitets- og høgskolenivå kort 355
Universitets- og høgskolenivå lang 81
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Dovre
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 32.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.4 3.3 5.7
2010K3 4.7 3.8 5.8
2010K4 4.7 3.2 6.6
2011K1 4.3 3.6 5.2
2011K2 3.9 3.4 4.4
2011K3 4.7 4.5 5
2011K4 4.9 3.3 6.8
2012K1 4.6 3.1 6.4
2012K2 4.7 3.3 6.3
2012K3 5.1 4.7 5.6
2012K4 4 3.8 4.2
2013K1 4.1 3.7 4.5
2013K2 3.7 3.1 4.4
2013K3 4.5 3 6.3
2013K4 4.3 3.1 5.6
2014K1 4.9 3.7 6.2
2014K2 4.9 3.8 6.1
2014K3 4.8 4 5.7
2014K4 5.2 3.9 6.7
2015K1 6.3 4.3 8.4
2015K2 5.1 3.7 6.6
2015K3 5.8 4.8 6.8
2015K4 4.9 3.7 6.2
2016K1 4.7 2.9 6.6
2016K2 4.6 2.7 6.6
2016K3 4.6 3.5 5.6
2016K4 3.2 2.5 4
2017K1 3.8 3.1 4.6
2017K2 3.2 2.3 4.2
2017K3 3.8 2.1 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.7 6.2 18.3 26.8 4 1.4 5.7 4.3
2008 11.8 6.7 18.8 29.2 4.1 1.8 5.6 3.9
2009 10.6 6.4 19 28.9 3.5 2 5.8 4
2010 10.3 6.7 18.8 29.2 3.8 1.9 5.7 5.8
2011 7.5 7.6 19.1 31.1 4.1 2.2 5.9 4.7
2012 7.2 7.5 19.7 33.2 4 3 5.6 4.3
2013 6.9 7.3 20.6 33.3 3.7 3.2 6.2 3.4
2014 6.5 7.2 20.5 33.8 3.9 2.8 6.2 3.3
2015 6.4 6.8 19.4 33.8 3.7 2.8 6.2 3
2016 6.1 6.6 20.2 35.2 4.5 2.8 6.4 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.