3595_1827
3595_1827
kommunefakta
2018-01-17T00:32:00.000Z
no
Dønna kommune

Kommunefakta

Dønna - 1827 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 399 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 24
5-9 år 30 45
10-14 år 57 37
15-19 år 52 51
20-24 år 53 27
25-29 år 38 38
30-34 år 36 31
35-39 år 32 24
40-44 år 39 32
45-49 år 56 50
50-54 år 42 55
55-59 år 54 52
60-64 år 56 46
65-69 år 54 53
70-74 år 48 36
75-79 år 31 30
80-84 år 12 21
85-89 år 11 13
90-94 år 4 12
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 17 8 14 6 0 3 0 0 0
2017 3 17 5 14 9 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Dønna
Selveier 85.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Dønna
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 70
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 211
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 37
Undervisning 75
Helse- og sosialtjenester 146
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 149000 326000 460000 282000
2006 156000 345000 497000 305000
2007 172000 384000 568000 284000
2008 182000 415000 587000 303000
2009 188000 417000 596000 340000
2010 203000 431000 616000 329000
2011 218000 449000 663000 348000
2012 218000 475000 698000 362000
2013 234000 480000 749000 356000
2014 237000 498000 760000 361000
2015 242000 522000 788000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Dønna
Grunnskolenivå 424
Videregående skole-nivå 445
Universitets- og høgskolenivå kort 212
Universitets- og høgskolenivå lang 43
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Dønna
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 15.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 42.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.9 7.3
2010K3 7 7.5 6.4
2010K4 6.3 6.2 6.4
2011K1 5.6 5.3 5.9
2011K2 5.9 5.5 6.5
2011K3 7.4 5.8 9.2
2011K4 6.6 4.1 9.4
2012K1 7.2 5.7 8.9
2012K2 6.9 7.1 6.7
2012K3 8.1 7.7 8.6
2012K4 6.6 6.1 7.2
2013K1 5.6 3.5 8.1
2013K2 5.4 4.8 6.2
2013K3 5.8 5.9 5.8
2013K4 5.6 5 6.4
2014K1 5.1 3.8 6.7
2014K2 5.4 5 6
2014K3 5.4 5.1 5.8
2014K4 5.6 4.3 7.1
2015K1 6.1 4.8 7.5
2015K2 4.9 3.7 6.2
2015K3 5.8 5.2 6.4
2015K4 6.9 5.9 8
2016K1 6.7 6.2 7.3
2016K2 6 3.8 8.5
2016K3 6.4 4.7 8.5
2016K4 5.9 4 7.9
2017K1 5.7 3.5 8.2
2017K2 6 3.9 8.4
2017K3 6.9 3.5 11.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.2 7.3 19.9 34.1 3.3 1.5 6.9 1.2
2008 10 7.4 19.6 34.9 4.1 1.7 5.5 1.2
2009 9.2 6.7 19.6 33.5 3.4 2.7 7 1.3
2010 10.9 6.6 20.2 32.2 3.4 1.7 6.3 1.4
2011 12.8 7.8 21 33.8 2.9 2.9 4.3 1.3
2012 10.9 7.4 20.2 33.9 3.1 3.5 6.1 1.5
2013 12 7.7 20.2 33.5 2.8 5.6 5.4 1.9
2014 12 7.5 20.3 35 2.5 4 3.5 1.7
2015 10.5 6.8 20.5 33.3 3.8 3 5.6 1.6
2016 10.3 5.6 22.3 31.1 5.3 2.8 5.9 1.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.