3595_0941
3595_0941
kommunefakta
2018-01-17T00:34:00.000Z
no
Bykle kommune

Kommunefakta

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 972 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 20
5-9 år 26 27
10-14 år 30 21
15-19 år 41 27
20-24 år 26 42
25-29 år 40 25
30-34 år 38 32
35-39 år 28 28
40-44 år 30 39
45-49 år 43 38
50-54 år 45 35
55-59 år 27 23
60-64 år 37 30
65-69 år 26 22
70-74 år 22 21
75-79 år 7 8
80-84 år 4 8
85-89 år 3 2
90-94 år 2 2
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 6 30 8 0 0 5 0 0 0
2017 19 6 31 6 0 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bykle
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 23.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bykle
Jordbruk, skogbruk og fiske 9
Sekundærnæringer 145
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 170
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 41
Undervisning 61
Helse- og sosialtjenester 94
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 190000 407000 533000 267000
2006 207000 432000 565000 280000
2007 219000 474000 612000 322000
2008 236000 514000 639000 295000
2009 250000 507000 655000 322000
2010 242000 531000 657000 323000
2011 245000 585000 671000 356000
2012 280000 594000 704000 346000
2013 293000 599000 735000 345000
2014 270000 633000 813000 388000
2015 279000 631000 800000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bykle
Grunnskolenivå 186
Videregående skole-nivå 304
Universitets- og høgskolenivå kort 208
Universitets- og høgskolenivå lang 42
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bykle
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 37.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.3 2.9 3.8
2010K3 3.8 4 3.6
2010K4 4.2 3.8 4.6
2011K1 3.9 3.2 4.6
2011K2 4 3.1 4.9
2011K3 3.7 1.5 6.4
2011K4 2.7 1.6 3.9
2012K1 1.8 1 2.8
2012K2 2.6 2 3.2
2012K3 3.1 2.1 4.2
2012K4 2.3 1.2 3.6
2013K1 2.9 1.9 4.1
2013K2 2.7 2.2 3.3
2013K3 2.9 3.3 2.5
2013K4 2.9 3.5 2
2014K1 3.5 3 4.2
2014K2 3.4 2.6 4.2
2014K3 4.2 3.3 5.2
2014K4 4.2 3.4 5.2
2015K1 5.1 5.8 4.3
2015K2 4.9 5.4 4.3
2015K3 4.1 3 5.4
2015K4 4 2.9 5.4
2016K1 4.1 3.7 4.5
2016K2 4.1 4.2 3.8
2016K3 5.1 5.7 4.5
2016K4 4.8 5.1 4.3
2017K1 4.3 4 4.6
2017K2 2.8 2.6 3
2017K3 3.5 3 4.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.2 5.7 12.4 15.7 0.9 0.5 7.1 12.4
2008 12.7 6.3 14.3 17.5 0.9 0.5 7.7 10.8
2009 9.8 5.3 11.8 15.7 0.9 0.5 5.9 10.7
2010 9.6 6 12.8 16.9 0.9 0.4 6.5 10.4
2011 11.1 5 12.8 15.6 0.8 0.8 7.6 9.9
2012 10.1 5.2 14.1 18.3 1.2 0.9 7.3 9.3
2013 8.5 5 11.8 19.1 1.2 0.4 8.8 7.7
2014 11.7 5.2 11.7 13.9 1.1 0.3 9.5 7.6
2015 10.9 4.6 11.3 13.5 1.5 0.2 9 7.3
2016 7.8 5 12.3 15.1 2.3 0.6 9.3 7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.