3595_1813
3595_1813
kommunefakta
2017-11-17T20:15:00.000Z
no
Brønnøy kommune

Kommunefakta

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

7 942 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 212 221
5-9 år 271 260
10-14 år 234 253
15-19 år 285 268
20-24 år 276 240
25-29 år 224 249
30-34 år 220 196
35-39 år 214 229
40-44 år 245 247
45-49 år 290 308
50-54 år 299 314
55-59 år 286 257
60-64 år 247 223
65-69 år 199 223
70-74 år 213 174
75-79 år 80 138
80-84 år 75 106
85-89 år 50 76
90-94 år 16 23
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 25 8 93 22 62 42 36 15 3 0
2017 23 7 93 23 66 43 37 13 3 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  72 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  68 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -11 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -31 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Brønnøy
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 4.4
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Brønnøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 612
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1131
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 627
Undervisning 315
Helse- og sosialtjenester 834
Personlig tjenesteyting 75

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 374000 498000 272000
2006 173000 387000 521000 291000
2007 193000 424000 568000 294000
2008 210000 443000 599000 321000
2009 213000 452000 606000 335000
2010 218000 477000 637000 328000
2011 234000 511000 666000 351000
2012 242000 544000 695000 363000
2013 250000 553000 725000 377000
2014 261000 575000 751000 381000
2015 266000 586000 761000 384000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Brønnøy
Grunnskolenivå 2006
Videregående skole-nivå 2671
Universitets- og høgskolenivå kort 1192
Universitets- og høgskolenivå lang 284
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 470 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Brønnøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 24.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.6 4.1 7.4
2010K2 5.7 4.5 7.1
2010K3 6.3 4.4 8.5
2010K4 5.7 3.9 7.7
2011K1 5.8 4.4 7.3
2011K2 5 4.2 6
2011K3 4.8 4.1 5.7
2011K4 5.3 4 6.7
2012K1 5.5 4 7.1
2012K2 5.1 3.2 7.3
2012K3 4.9 3.5 6.6
2012K4 5 3.5 6.7
2013K1 5.1 3.8 6.7
2013K2 4.4 3.2 5.9
2013K3 5.2 3.9 6.7
2013K4 5.4 4.2 6.8
2014K1 5.9 4.4 7.5
2014K2 5.6 3.6 7.9
2014K3 6 4.4 7.9
2014K4 5.5 3.9 7.4
2015K1 6.1 4.1 8.3
2015K2 5.6 4 7.4
2015K3 5.9 4.4 7.7
2015K4 5.8 4 7.8
2016K1 5.8 4.4 7.4
2016K2 5.9 4.4 7.7
2016K3 6.8 5.4 8.5
2016K4 6.4 4.7 8.4
2017K1 6.9 5.1 8.8
2017K2 6.2 4.4 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 9 23.6 29.4 3.3 2.2 5.2 3.4
2008 9.3 9.1 23.3 31.6 3.8 2.5 3.4 3.2
2009 8.1 9.1 22.2 31.8 3.7 2.2 5.1 3.5
2010 8.1 9.9 21.2 30.7 3.9 2.5 6 3.4
2011 6.8 10.6 21.6 32.5 3.8 3 5.3 4
2012 6.3 11.1 21.2 34.7 3.7 3.3 5.2 3.1
2013 6.4 10.6 20.9 34.2 4.1 3.5 5.2 3.1
2014 6.8 11.6 20.9 35.5 4.3 4.2 3 2.9
2015 6.2 11.4 20.6 32.3 4.5 4.6 4.9 2.9
2016 8.4 10.2 19.8 32.1 5.1 5 5.2 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  85 472 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.