3595_1813
3595_1813
kommunefakta
2018-01-19T12:38:00.000Z
no
Brønnøy kommune

Kommunefakta

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 942 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 212 221
5-9 år 271 260
10-14 år 234 253
15-19 år 285 268
20-24 år 276 240
25-29 år 224 249
30-34 år 220 196
35-39 år 214 229
40-44 år 245 247
45-49 år 290 308
50-54 år 299 314
55-59 år 286 257
60-64 år 247 223
65-69 år 199 223
70-74 år 213 174
75-79 år 80 138
80-84 år 75 106
85-89 år 50 76
90-94 år 16 23
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 25 8 93 22 62 42 36 15 3 0
2017 23 7 93 23 66 43 37 13 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 4.4
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Brønnøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 612
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1131
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 627
Undervisning 315
Helse- og sosialtjenester 834
Personlig tjenesteyting 75

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 374000 498000 272000
2006 173000 387000 521000 291000
2007 193000 424000 568000 294000
2008 210000 443000 599000 321000
2009 213000 452000 606000 335000
2010 218000 477000 637000 328000
2011 234000 511000 666000 351000
2012 242000 544000 695000 363000
2013 250000 553000 725000 377000
2014 261000 575000 751000 381000
2015 266000 586000 761000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Grunnskolenivå 2006
Videregående skole-nivå 2671
Universitets- og høgskolenivå kort 1192
Universitets- og høgskolenivå lang 284
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 24.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.5 7.1
2010K3 6.3 4.4 8.5
2010K4 5.7 3.9 7.7
2011K1 5.8 4.4 7.3
2011K2 5 4.2 6
2011K3 4.8 4.1 5.7
2011K4 5.3 4 6.7
2012K1 5.5 4 7.1
2012K2 5.1 3.2 7.3
2012K3 4.9 3.5 6.6
2012K4 5 3.5 6.7
2013K1 5.1 3.8 6.7
2013K2 4.4 3.2 5.9
2013K3 5.2 3.9 6.7
2013K4 5.4 4.2 6.8
2014K1 5.9 4.4 7.5
2014K2 5.6 3.6 7.9
2014K3 6 4.4 7.9
2014K4 5.5 3.9 7.4
2015K1 6.1 4.1 8.3
2015K2 5.6 4 7.4
2015K3 5.9 4.4 7.7
2015K4 5.8 4 7.8
2016K1 5.8 4.4 7.4
2016K2 5.9 4.4 7.7
2016K3 6.8 5.4 8.5
2016K4 6.4 4.7 8.4
2017K1 6.9 5.1 8.8
2017K2 6.2 4.4 8.2
2017K3 5.8 4.5 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 9 23.6 29.4 3.3 2.2 5.2 3.4
2008 9.3 9.1 23.3 31.6 3.8 2.5 3.4 3.2
2009 8.1 9.1 22.2 31.8 3.7 2.2 5.1 3.5
2010 8.1 9.9 21.2 30.7 3.9 2.5 6 3.4
2011 6.8 10.6 21.6 32.5 3.8 3 5.3 4
2012 6.3 11.1 21.2 34.7 3.7 3.3 5.2 3.1
2013 6.4 10.6 20.9 34.2 4.1 3.5 5.2 3.1
2014 6.8 11.6 20.9 35.5 4.3 4.2 3 2.9
2015 6.2 11.4 20.6 32.3 4.5 4.6 4.9 2.9
2016 8.4 10.2 19.8 32.1 5.1 5 5.2 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.