3595_1813
3595_1813
kommunefakta
2017-04-27T05:08:00.000Z
no
Brønnøy kommune

Kommunefakta

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

7 956 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 212 221
5-9 år 271 260
10-14 år 234 253
15-19 år 285 268
20-24 år 276 240
25-29 år 224 249
30-34 år 220 196
35-39 år 214 229
40-44 år 245 247
45-49 år 290 308
50-54 år 299 314
55-59 år 286 257
60-64 år 247 223
65-69 år 199 223
70-74 år 213 174
75-79 år 80 138
80-84 år 75 106
85-89 år 50 76
90-94 år 16 23
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 25 36 61
1998K4 22 118 140
1999K4 29 -7 22
2000K4 26 8 34
2001K4 19 41 60
2002K4 2 -14 -12
2003K4 1 35 36
2004K4 29 -28 1
2005K4 2 -23 -20
2006K4 11 -27 -17
2007K4 26 -39 -13
2008K4 2 61 62
2009K4 41 24 63
2010K4 -10 67 59
2011K4 37 23 59
2012K4 5 76 81
2013K4 31 8 38
2014K4 17 23 37
2015K4 21 5 28
2016K4 4 -11 -6

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  231 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Brønnøy
Grunnskolenivå 2061
Videregående skole-nivå 2839
Universitets- og høgskolenivå kort 1174
Universitets- og høgskolenivå lang 269
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 31

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Brønnøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 210
Sekundærnæringer 643
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1147
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 638
Undervisning 315
Helse- og sosialtjenester 791
Personlig tjenesteyting 68

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 374000 498000 272000
2006 173000 387000 521000 291000
2007 193000 424000 568000 294000
2008 210000 443000 599000 321000
2009 213000 452000 606000 335000
2010 218000 477000 637000 328000
2011 234000 511000 666000 351000
2012 242000 544000 695000 363000
2013 250000 553000 725000 377000
2014 261000 575000 751000 381000
2015 266000 586000 761000 384000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 9 23.6 29.4 3.3 2.2 5.2 3.4
2008 9.3 9.1 23.3 31.6 3.8 2.5 3.4 3.2
2009 8.1 9.1 22.2 31.8 3.7 2.2 5.1 3.5
2010 8.1 9.9 21.2 30.7 3.9 2.5 6 3.4
2011 6.8 10.6 21.6 32.5 3.8 3 5.3 4
2012 6.3 11.1 21.2 34.7 3.7 3.3 5.2 3.1
2013 6.4 10.6 20.9 34.2 4.1 3.5 5.2 3.1
2014 6.8 11.6 20.9 35.5 4.3 4.2 3 2.9
2015 6.2 11.4 20.6 32.3 4.5 4.6 4.9 2.9
2016 7.9 10.5 20.2 33.1 5.2 5.1 3.2 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  83 746 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.