3595_1219
3595_1219
kommunefakta
2018-02-18T05:36:00.000Z
no
Bømlo kommune

Kommunefakta

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 892 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 369 345
5-9 år 432 415
10-14 år 437 398
15-19 år 478 423
20-24 år 426 327
25-29 år 347 342
30-34 år 379 331
35-39 år 377 349
40-44 år 387 385
45-49 år 426 382
50-54 år 375 352
55-59 år 359 304
60-64 år 354 334
65-69 år 342 327
70-74 år 269 225
75-79 år 139 145
80-84 år 92 118
85-89 år 59 113
90-94 år 22 85
95-99 år 7 27
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 33 176 104 99 70 23 38 16 3 19
2017 33 181 110 89 72 21 41 9 3 18

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bømlo
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 9.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bømlo
Jordbruk, skogbruk og fiske 330
Sekundærnæringer 1922
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1397
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 170
Undervisning 473
Helse- og sosialtjenester 1071
Personlig tjenesteyting 157

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 369000 512000 280000
2006 183000 387000 545000 287000
2007 201000 422000 594000 304000
2008 213000 462000 635000 333000
2009 218000 475000 663000 347000
2010 227000 500000 691000 347000
2011 240000 527000 720000 361000
2012 245000 544000 748000 364000
2013 254000 559000 788000 385000
2014 268000 594000 800000 396000
2015 273000 594000 812000 394000
2016 279000 602000 819000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bømlo
Grunnskolenivå 2563
Videregående skole-nivå 4106
Universitets- og høgskolenivå kort 1802
Universitets- og høgskolenivå lang 307
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bømlo
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 35.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.9 6.4
2010K3 5.2 4.2 6.8
2010K4 5.1 3.8 7
2011K1 5.1 4.1 6.7
2011K2 4.4 3.5 5.8
2011K3 4 3.8 4.3
2011K4 4.2 4.1 4.5
2012K1 4.4 3.6 5.7
2012K2 4.5 3.7 5.8
2012K3 4.8 3.9 6.3
2012K4 4.4 3.3 6.2
2013K1 4.8 3.8 6.2
2013K2 4.4 3.5 5.8
2013K3 4.7 3.8 6.1
2013K4 4.8 3.5 6.7
2014K1 5.2 4.2 6.9
2014K2 4.9 4.2 6.1
2014K3 4.8 4.1 5.8
2014K4 4.8 4 6
2015K1 4.8 4.1 5.9
2015K2 4.5 3.8 5.6
2015K3 4.8 4.4 5.4
2015K4 5.3 4.3 6.6
2016K1 5.1 4.2 6.4
2016K2 4.7 3.8 6
2016K3 5 4.4 6
2016K4 5.1 4.4 6
2017K1 5.1 4 6.5
2017K2 4.7 3.9 5.8
2017K3 4.9 4.4 5.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 10.2 25.8 33.7 3.1 2.3 0.6 5.2
2008 6.1 12 25 34.6 3.3 2.3 0 5
2009 6.8 11.5 25.6 34.1 4 2.3 1 3.9
2010 6 12.4 25.9 33.5 4.6 1.8 2.4 3.7
2011 7 12.5 25 34.5 5.4 1.5 0.8 3.6
2012 5.7 12.6 25.2 36 4.1 2.5 0.5 3.5
2013 5.6 12.8 25.4 36.2 3.2 3.1 0 3.3
2014 5.8 13.2 25.4 36.9 3.3 3.1 0 3.2
2015 5.8 13.5 25.4 34.8 3.5 3.2 0 3.3
2016 5.6 12.2 25 34.6 4 3.5 1.7 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.