3595_1804
3595_1804
kommunefakta
2018-02-25T22:16:00.000Z
no
Bodø kommune

Kommunefakta

Bodø - 1804 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 51 558 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1471 1437
5-9 år 1640 1528
10-14 år 1562 1469
15-19 år 1619 1540
20-24 år 1948 1846
25-29 år 2051 1905
30-34 år 1783 1666
35-39 år 1755 1687
40-44 år 1718 1668
45-49 år 1909 1804
50-54 år 1768 1815
55-59 år 1538 1532
60-64 år 1464 1499
65-69 år 1225 1266
70-74 år 1037 1097
75-79 år 712 774
80-84 år 418 532
85-89 år 211 369
90-94 år 84 153
95-99 år 14 39
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 251 238 483 175 260 407 153 242 59 8
2017 244 228 509 179 262 410 164 253 72 18

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bodø
Selveier 64.9
Andels- / aksjeeier 17.3
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bodø
Jordbruk, skogbruk og fiske 269
Sekundærnæringer 3590
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9775
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3226
Undervisning 2404
Helse- og sosialtjenester 6312
Personlig tjenesteyting 1014

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 409000 531000 285000
2006 205000 432000 559000 299000
2007 219000 460000 598000 318000
2008 234000 499000 643000 339000
2009 238000 506000 655000 344000
2010 246000 523000 672000 353000
2011 256000 551000 702000 365000
2012 267000 576000 733000 379000
2013 279000 588000 764000 396000
2014 287000 608000 783000 403000
2015 293000 622000 797000 412000
2016 298000 634000 809000 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bodø
Grunnskolenivå 10544
Videregående skole-nivå 14980
Universitets- og høgskolenivå kort 10734
Universitets- og høgskolenivå lang 3784
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 184

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bodø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 3.8 7
2010K3 5.9 4.4 7.7
2010K4 6.1 4.2 8.2
2011K1 6.4 4.4 8.6
2011K2 6 4.1 8.2
2011K3 6 4.6 7.7
2011K4 5.8 4.4 7.5
2012K1 6 4.4 7.8
2012K2 5.4 3.8 7.3
2012K3 5.6 4.1 7.5
2012K4 5.8 4 7.8
2013K1 5.9 4.3 7.9
2013K2 5.5 3.8 7.5
2013K3 5.8 4.1 7.9
2013K4 5.7 4 7.8
2014K1 5.9 4 8.2
2014K2 5.5 3.8 7.5
2014K3 5.7 4.1 7.6
2014K4 5.6 3.9 7.7
2015K1 5.7 3.9 7.7
2015K2 5.1 3.5 6.9
2015K3 5.6 4 7.4
2015K4 5.6 4.1 7.4
2016K1 5.7 4.1 7.4
2016K2 5.4 3.8 7.1
2016K3 5.9 4.4 7.6
2016K4 5.5 4.1 7.1
2017K1 5.6 3.9 7.5
2017K2 5.5 3.9 7.4
2017K3 5.9 4.4 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 11.6 22.1 26.5 4.6 1.9 2.9 5.9
2008 7.7 12.5 21.7 28.5 5 2.1 3.1 5.2
2009 6.6 12.3 20.4 27.1 4.8 2 3.1 5.5
2010 7.9 12.3 19.9 26.4 5 2.2 4.8 5.1
2011 7.6 12.7 19.7 26.2 5.3 2.2 4.6 4.9
2012 7.6 12.5 19.1 29.1 5.5 2.3 4.5 4.6
2013 6.7 12.4 19.1 29.2 5.9 2.5 4.7 4.5
2014 6.5 12.5 18.8 30.1 5.9 2.1 5 4.6
2015 6.3 11.8 19.1 29.5 5.8 2.3 3.3 5.7
2016 6.9 11.2 18.6 28.4 5.4 2.8 4.6 5.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.