3595_0821
3595_0821
kommunefakta
2017-09-26T05:50:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 0821 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

6 212 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 190 169
5-9 år 208 167
10-14 år 192 176
15-19 år 188 184
20-24 år 339 227
25-29 år 279 261
30-34 år 195 178
35-39 år 196 208
40-44 år 179 197
45-49 år 199 203
50-54 år 165 161
55-59 år 175 200
60-64 år 163 162
65-69 år 159 152
70-74 år 158 152
75-79 år 61 108
80-84 år 62 75
85-89 år 40 75
90-94 år 20 27
95-99 år 5 7
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 6 14 20
1998K4 -3 130 127
1999K4 -14 -21 -35
2000K4 1 110 111
2001K4 3 81 84
2002K4 12 42 54
2003K4 10 -57 -47
2004K4 12 63 75
2005K4 -15 77 58
2006K4 9 14 26
2007K4 16 87 103
2008K4 29 53 82
2009K4 14 65 77
2010K4 23 37 64
2011K4 5 101 107
2012K4 14 10 25
2013K4 15 28 43
2014K4 24 119 143
2015K4 11 113 124
2016K4 14 146 161

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bø (Telem.)
Selveier 68.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 31

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bø (Telem.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 534
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 923
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 374
Helse- og sosialtjenester 616
Personlig tjenesteyting 157

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 371000 490000 262000
2006 151000 335000 457000 261000
2007 166000 436000 547000 292000
2008 182000 463000 593000 321000
2009 186000 460000 590000 334000
2010 191000 483000 615000 317000
2011 205000 524000 645000 327000
2012 211000 531000 672000 325000
2013 220000 504000 686000 317000
2014 228000 526000 716000 368000
2015 230000 546000 723000 375000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bø (Telem.)
Grunnskolenivå 1302
Videregående skole-nivå 1908
Universitets- og høgskolenivå kort 1304
Universitets- og høgskolenivå lang 410
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 050 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bø (Telem.)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  233 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 9.7 18.7 30.5 5.1 2 5 4.7
2008 8 9.9 18.2 31.1 5.4 1.9 4.9 4.5
2009 7.5 10.6 18.7 32.3 6.7 2.3 4.7 4.5
2010 6.8 11.3 18.7 32 6.5 2.2 5.1 4.3
2011 6.6 10.9 18.7 34.1 5.6 2.1 5.1 4.1
2012 5.8 10.3 17.7 36.9 5.2 2.1 4.9 4
2013 6.1 10.3 16.9 34.7 4.9 2.2 5.5 4.3
2014 6.5 10.6 17.1 34.4 4.6 2.5 5.5 4.4
2015 6.5 10.8 17 33.1 4.7 3.4 5.6 4
2016 6.4 10.2 16.9 34.7 4.9 3.4 5.3 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 105 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.