3595_1627
3595_1627
kommunefakta
2017-10-17T06:06:00.000Z
no
Bjugn kommune

Kommunefakta

Bjugn - 1627 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

4 861 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 139 156
5-9 år 168 151
10-14 år 143 120
15-19 år 143 154
20-24 år 131 135
25-29 år 145 149
30-34 år 130 121
35-39 år 127 121
40-44 år 130 116
45-49 år 173 157
50-54 år 180 157
55-59 år 151 150
60-64 år 170 174
65-69 år 159 152
70-74 år 148 132
75-79 år 97 96
80-84 år 48 69
85-89 år 32 54
90-94 år 12 21
95-99 år 1 10
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 14 20 33 13 0 24 0 0 0
2017 11 11 25 41 16 0 27 3 4 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  55 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  55 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  45 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  33 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bjugn
Selveier 86.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bjugn
Jordbruk, skogbruk og fiske 166
Sekundærnæringer 567
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 558
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 201
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 465
Personlig tjenesteyting 40

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 339000 479000 265000
2006 163000 351000 501000 284000
2007 177000 377000 547000 306000
2008 193000 417000 585000 295000
2009 197000 430000 595000 309000
2010 202000 446000 611000 325000
2011 209000 480000 651000 354000
2012 222000 509000 667000 370000
2013 233000 524000 687000 366000
2014 240000 551000 710000 385000
2015 245000 553000 737000 382000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bjugn
Grunnskolenivå 1286
Videregående skole-nivå 1697
Universitets- og høgskolenivå kort 658
Universitets- og høgskolenivå lang 111
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 575 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bjugn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  101 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 7 19.9 31.9 1 1.5 4.5 8.5
2008 8.6 8.3 19.7 33.4 1.5 1.9 4.7 5.5
2009 8.8 7.5 18.8 30.1 1.6 2.2 4.6 9.2
2010 8.2 7.4 18.3 30.1 1.3 1.9 7.1 8.7
2011 7.9 7.9 18.3 30.7 1.2 1.9 5.2 9.1
2012 8.2 8 17.5 32.6 1.2 2.1 6.7 8.2
2013 8.6 8.4 16.9 31.6 1.3 2.1 6.8 6.8
2014 6.7 9.1 15.9 32 1.3 2.4 8.2 8.4
2015 7.2 8.5 16.7 29.1 2.1 2.9 8 6.8
2016 7.7 9.8 15.8 28.2 2.5 3.3 8.5 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  97 694 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.