3595_2024
3595_2024
kommunefakta
2017-11-24T01:12:00.000Z
no
Berlevåg kommune

Kommunefakta

Berlevåg - 2024 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

989 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 16 19
5-9 år 19 14
10-14 år 29 23
15-19 år 26 27
20-24 år 33 30
25-29 år 41 32
30-34 år 34 17
35-39 år 26 18
40-44 år 32 35
45-49 år 34 36
50-54 år 42 34
55-59 år 37 36
60-64 år 32 31
65-69 år 47 28
70-74 år 28 28
75-79 år 19 22
80-84 år 15 10
85-89 år 7 20
90-94 år 3 8
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 74 0 4 0 0 0 0 0 0
2017 0 73 3 4 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  9 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  10 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -9 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  1 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Berlevåg
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Berlevåg
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 120
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 120
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 29
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 98
Personlig tjenesteyting 12

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 348000 551000 231000
2006 164000 379000 552000 274000
2007 173000 407000 613000 313000
2008 186000 442000 654000 364000
2009 199000 444000 682000 381000
2010 211000 458000 693000 357000
2011 220000 487000 790000 395000
2012 230000 494000 818000 397000
2013 239000 513000 785000 362000
2014 250000 540000 826000 381000
2015 253000 567000 848000 349000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Berlevåg
Grunnskolenivå 353
Videregående skole-nivå 307
Universitets- og høgskolenivå kort 132
Universitets- og høgskolenivå lang 27
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 312 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Berlevåg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.5 6.3 4.6
2010K2 5.3 5.6 4.9
2010K3 6.5 5.5 7.6
2010K4 6.9 5.6 8.3
2011K1 4.9 6.3 3.3
2011K2 6.1 6.5 5.5
2011K3 5.4 5.3 5.6
2011K4 5.5 5.8 5.2
2012K1 5.8 7.2 4.1
2012K2 5.6 6.2 4.9
2012K3 5.9 5.5 6.3
2012K4 7.2 6.9 7.5
2013K1 8.1 7.4 8.9
2013K2 5.4 5.3 5.6
2013K3 6.2 4.2 8.4
2013K4 6.4 4.8 8.2
2014K1 5.7 4 7.7
2014K2 6.6 5.4 7.8
2014K3 8.8 7.7 10
2014K4 6.8 6.3 7.4
2015K1 7.4 6.3 8.5
2015K2 5.3 4 6.7
2015K3 7 4.4 9.6
2015K4 8.8 6 11.5
2016K1 8.1 5.8 10.4
2016K2 6.7 6.4 7.1
2016K3 7.4 7.6 7
2016K4 4 3 5.1
2017K1 4.2 4.2 4.2
2017K2 3.3 4 2.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-1,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 15.5 5.9 15.9 31.3 3.1 1.2 5.7 4
2008 15 5.3 15.7 32 3.9 1.8 5.3 4.2
2009 14.1 6.1 15.7 31.4 3.2 2.4 5.8 4.6
2010 14.4 5.1 15.5 30.4 2.6 3.9 5.2 4.5
2011 14.6 5.7 16.5 30.4 2.2 4.4 4.1 5
2012 14.7 5.6 15.9 32.4 1.8 4.5 4.6 4.5
2013 14.4 5.5 15.6 32.2 2 4 5.3 4.8
2014 14.2 5.2 14.7 34.9 1.8 4.1 4.8 4.1
2015 13.1 4.6 16.7 33.7 2.7 4.3 5.2 4
2016 11.9 4 15.4 32.1 2.4 3.7 5.9 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  177 270 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.