3595_2024
3595_2024
kommunefakta
2018-02-24T23:06:00.000Z
no
Berlevåg kommune

Kommunefakta

Berlevåg - 2024 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 983 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 15 22
5-9 år 17 15
10-14 år 27 22
15-19 år 30 19
20-24 år 30 33
25-29 år 41 26
30-34 år 35 25
35-39 år 31 21
40-44 år 26 23
45-49 år 35 38
50-54 år 44 38
55-59 år 34 36
60-64 år 36 30
65-69 år 44 24
70-74 år 27 35
75-79 år 22 20
80-84 år 12 10
85-89 år 11 18
90-94 år 1 8
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 74 0 4 0 0 0 0 0 0
2017 0 73 3 4 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Berlevåg
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 120
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 120
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 29
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 98
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 348000 551000 231000
2006 164000 379000 552000 274000
2007 173000 407000 613000 313000
2008 186000 442000 654000 364000
2009 199000 444000 682000 381000
2010 211000 458000 693000 357000
2011 220000 487000 790000 395000
2012 230000 494000 818000 397000
2013 239000 513000 785000 362000
2014 250000 540000 826000 381000
2015 253000 567000 848000 349000
2016 257000 566000 906000 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Grunnskolenivå 353
Videregående skole-nivå 307
Universitets- og høgskolenivå kort 132
Universitets- og høgskolenivå lang 27
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 5.6 4.9
2010K3 6.5 5.5 7.6
2010K4 6.9 5.6 8.3
2011K1 4.9 6.3 3.3
2011K2 6.1 6.5 5.5
2011K3 5.4 5.3 5.6
2011K4 5.5 5.8 5.2
2012K1 5.8 7.2 4.1
2012K2 5.6 6.2 4.9
2012K3 5.9 5.5 6.3
2012K4 7.2 6.9 7.5
2013K1 8.1 7.4 8.9
2013K2 5.4 5.3 5.6
2013K3 6.2 4.2 8.4
2013K4 6.4 4.8 8.2
2014K1 5.7 4 7.7
2014K2 6.6 5.4 7.8
2014K3 8.8 7.7 10
2014K4 6.8 6.3 7.4
2015K1 7.4 6.3 8.5
2015K2 5.3 4 6.7
2015K3 7 4.4 9.6
2015K4 8.8 6 11.5
2016K1 8.1 5.8 10.4
2016K2 6.7 6.4 7.1
2016K3 7.4 7.6 7
2016K4 4 3 5.1
2017K1 4.2 4.2 4.2
2017K2 3.3 4 2.6
2017K3 5 6.6 3.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 15.5 5.9 15.9 31.3 3.1 1.2 5.7 4
2008 15 5.3 15.7 32 3.9 1.8 5.3 4.2
2009 14.1 6.1 15.7 31.4 3.2 2.4 5.8 4.6
2010 14.4 5.1 15.5 30.4 2.6 3.9 5.2 4.5
2011 14.6 5.7 16.5 30.4 2.2 4.4 4.1 5
2012 14.7 5.6 15.9 32.4 1.8 4.5 4.6 4.5
2013 14.4 5.5 15.6 32.2 2 4 5.3 4.8
2014 14.2 5.2 14.7 34.9 1.8 4.1 4.8 4.1
2015 13.1 4.6 16.7 33.7 2.7 4.3 5.2 4
2016 11.9 4 15.4 32.1 2.4 3.7 5.9 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.