3595_1201
3595_1201
kommunefakta
2017-10-19T03:57:00.000Z
no
Bergen kommune

Kommunefakta

Bergen - 1201 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

279 035 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 8465 7968
5-9 år 8155 7777
10-14 år 7745 7493
15-19 år 7979 7839
20-24 år 10993 10964
25-29 år 12672 11875
30-34 år 11480 10202
35-39 år 10344 9082
40-44 år 10125 9073
45-49 år 9744 9360
50-54 år 9066 8571
55-59 år 8171 7732
60-64 år 6954 6878
65-69 år 6027 6380
70-74 år 5076 5561
75-79 år 3187 4108
80-84 år 2171 3193
85-89 år 1342 2460
90-94 år 523 1285
95-99 år 119 367
100 år eller eldre 4 46

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 1253 2248 6726 1435 948 1837 1031 1918 479 1354
2017 1197 2264 6769 1389 1096 1881 1125 1933 487 1348

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  3 551 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  1 998 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -390 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  28 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bergen
Selveier 57.5
Andels- / aksjeeier 21.7
Leier 20.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bergen
Jordbruk, skogbruk og fiske 599
Sekundærnæringer 23910
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 58025
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 8638
Undervisning 13125
Helse- og sosialtjenester 30168
Personlig tjenesteyting 5879

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 405000 536000 282000
2006 194000 428000 566000 296000
2007 211000 465000 612000 316000
2008 228000 503000 661000 341000
2009 234000 508000 671000 351000
2010 239000 523000 687000 355000
2011 249000 554000 717000 365000
2012 260000 581000 749000 376000
2013 273000 588000 777000 389000
2014 283000 609000 804000 401000
2015 288000 618000 819000 405000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bergen
Grunnskolenivå 51189
Videregående skole-nivå 77037
Universitets- og høgskolenivå kort 61590
Universitets- og høgskolenivå lang 31186
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1386

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 405 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bergen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  6 954 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 4.7 11.2 18.9 31.7 5.3 2.7 6.1 3.7
2008 5.1 12.7 18.5 32.7 5.4 2.6 6.6 3.9
2009 5 12.9 18.8 32.3 6 2.9 5 3.9
2010 4.9 12.9 18.6 32.1 6.1 2.9 5.1 4
2011 4.9 13.3 18.9 31.9 5.8 3.1 5.1 3.8
2012 5 13.4 18.3 33.1 5.6 3.2 4.9 3.7
2013 5.1 13 18.1 32.7 5.6 3.2 4.9 3.7
2014 5.2 12.9 18 33.5 5.8 3.3 4.9 3.9
2015 5.1 12.9 18.1 30.8 5.6 3.3 5.1 3.9
2016 4.9 12.7 18.2 31.5 5.6 3.2 5.5 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  51 206 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.