3595_2028
3595_2028
kommunefakta
2017-11-20T20:19:00.000Z
no
Båtsfjord kommune

Kommunefakta

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

2 263 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 56 66
5-9 år 55 41
10-14 år 58 80
15-19 år 59 67
20-24 år 87 64
25-29 år 99 70
30-34 år 97 65
35-39 år 79 60
40-44 år 82 68
45-49 år 105 91
50-54 år 80 79
55-59 år 87 65
60-64 år 63 63
65-69 år 76 67
70-74 år 54 50
75-79 år 35 29
80-84 år 19 21
85-89 år 3 17
90-94 år 3 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 220 70 0 3 12 0 0 3 0
2017 7 254 76 0 9 11 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  24 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  17 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  48 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -13 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Båtsfjord
Selveier 73.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 26.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Båtsfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 134
Sekundærnæringer 454
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 255
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 199
Personlig tjenesteyting 18

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 399000 516000 284000
2006 186000 402000 543000 289000
2007 198000 444000 591000 316000
2008 212000 462000 639000 321000
2009 220000 472000 658000 345000
2010 221000 502000 666000 367000
2011 235000 536000 711000 372000
2012 241000 535000 713000 390000
2013 238000 545000 720000 404000
2014 247000 559000 731000 394000
2015 256000 585000 761000 383000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Båtsfjord
Grunnskolenivå 827
Videregående skole-nivå 633
Universitets- og høgskolenivå kort 266
Universitets- og høgskolenivå lang 82
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 668 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Båtsfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 8.8 8.2 9.4
2010K2 8.3 7.6 9
2010K3 7.1 6.7 7.4
2010K4 6.6 5.5 7.7
2011K1 5.8 4.4 7.3
2011K2 7.4 6.6 8.1
2011K3 8.4 6.6 10.3
2011K4 7.7 6.3 9.3
2012K1 7.8 6.3 9.4
2012K2 8.7 7.2 10.3
2012K3 9.6 8.2 11.2
2012K4 9.5 9.3 9.8
2013K1 8.4 8.4 8.4
2013K2 7.6 6.5 8.8
2013K3 8.5 6.9 10.4
2013K4 7.5 5.7 9.5
2014K1 7.8 6.2 9.7
2014K2 7.3 5.5 9.3
2014K3 7.1 5.6 8.8
2014K4 8 6.3 10.2
2015K1 7.7 5.6 9.9
2015K2 5.2 4.9 5.6
2015K3 5.6 4.9 6.2
2015K4 5.7 4.6 7
2016K1 6.1 4.5 7.9
2016K2 4.6 2.7 6.7
2016K3 5.5 4.6 6.6
2016K4 5.8 4.3 7.5
2017K1 6.8 6.1 7.6
2017K2 6.1 4.3 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 8.3 15.9 31 3.8 1.6 4.5 4.1
2008 8.6 8.1 15.4 30.9 3.6 2.2 4.9 4.5
2009 8.3 8.3 15.8 32.1 3.7 2.5 4.6 4.7
2010 9.8 8.1 16.6 31.5 3.9 2.5 4.7 4.2
2011 9.2 7 15.3 31.1 4.1 2.4 4.1 4.1
2012 7 6.9 16.6 33.5 4.9 3.2 5 4.5
2013 7.5 7.2 17.2 33.3 4.6 3.6 4.8 4
2014 8.2 7.6 18.1 36.5 3.7 2.9 4.9 4.2
2015 7.8 7.1 16.7 35.2 3.5 2.9 4.4 3.4
2016 7.8 7.2 16.5 35.7 5.2 2.5 4.2 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  115 145 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.