3595_1922
3595_1922
kommunefakta
2018-02-18T20:58:00.000Z
no
Bardu kommune

Kommunefakta

Bardu - 1922 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 974 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 113 104
5-9 år 115 123
10-14 år 123 109
15-19 år 106 111
20-24 år 246 152
25-29 år 184 126
30-34 år 127 97
35-39 år 117 120
40-44 år 119 131
45-49 år 121 130
50-54 år 108 104
55-59 år 115 91
60-64 år 122 119
65-69 år 121 116
70-74 år 93 107
75-79 år 55 85
80-84 år 37 47
85-89 år 25 35
90-94 år 5 23
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 5 17 22 33 20 3 3 5 0
2017 17 5 17 20 36 22 5 8 7 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bardu
Selveier 72.2
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 26.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bardu
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 161
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 426
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 825
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 423
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 378000 518000 287000
2006 194000 406000 550000 296000
2007 217000 435000 597000 313000
2008 242000 465000 639000 326000
2009 237000 479000 660000 346000
2010 248000 509000 674000 334000
2011 263000 524000 703000 360000
2012 264000 554000 727000 391000
2013 273000 559000 747000 391000
2014 290000 592000 759000 381000
2015 301000 602000 798000 405000
2016 303000 627000 821000 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bardu
Grunnskolenivå 837
Videregående skole-nivå 1327
Universitets- og høgskolenivå kort 700
Universitets- og høgskolenivå lang 196
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bardu
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 3.8 8.1
2010K3 5.7 3.8 8.3
2010K4 6 4.1 8.7
2011K1 5.9 3.1 9.6
2011K2 5.5 3 8.6
2011K3 6 4.1 8.4
2011K4 5.6 3.6 8.2
2012K1 5.2 3.1 8.1
2012K2 5.5 3.7 7.8
2012K3 5 3.1 7.6
2012K4 5.5 3.8 7.9
2013K1 5.5 3.6 7.9
2013K2 4.6 3 6.9
2013K3 4.4 3.6 5.5
2013K4 4.9 3.4 6.8
2014K1 4.9 3.3 7.1
2014K2 4.2 2.8 6.2
2014K3 4.6 2.7 7.2
2014K4 4.3 2.5 6.9
2015K1 4.8 3.1 7.2
2015K2 4 2.3 6.3
2015K3 3.9 3 5.1
2015K4 5 2.9 7.7
2016K1 5.3 3.2 8.1
2016K2 4.8 3.2 7
2016K3 4.5 2.9 6.6
2016K4 4.1 2.3 6.5
2017K1 4.5 2.6 6.9
2017K2 3.8 2.3 5.7
2017K3 3.7 3 4.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 11.6 23.7 26.1 2 2.1 3.4 4.7
2008 10.2 13 21.2 26.3 1.7 2.5 2.9 4.3
2009 9.9 12.4 21.1 26 2.2 3.3 3.3 4.2
2010 9.7 11.9 19.7 25.6 2.5 2.2 5.2 4.1
2011 9.3 13.1 19.3 28 1.9 1.9 4.4 4.8
2012 9.4 13.3 19.4 32.2 1.6 1.9 3.9 4.5
2013 7.5 12 18.9 32.3 1.9 2.1 4 3.9
2014 6.9 11.8 19.3 35.1 2.1 2.8 4.5 4.4
2015 6.7 10.3 19.1 33.4 2.2 2.3 4.3 3.8
2016 6.3 10 19 31.4 2.9 2.4 4.4 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.