3595_0814
3595_0814
kommunefakta
2017-11-24T01:15:00.000Z
no
Bamble kommune

Kommunefakta

Bamble - 0814 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

14 183 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 324 335
5-9 år 430 377
10-14 år 425 428
15-19 år 531 432
20-24 år 452 414
25-29 år 465 401
30-34 år 352 355
35-39 år 346 345
40-44 år 450 457
45-49 år 527 512
50-54 år 516 515
55-59 år 478 486
60-64 år 489 495
65-69 år 449 484
70-74 år 455 400
75-79 år 210 248
80-84 år 134 147
85-89 år 60 121
90-94 år 29 45
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 43 44 129 42 59 146 19 30 6 6
2017 43 46 130 40 67 163 22 31 6 4

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  134 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  122 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  37 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -1 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bamble
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 6.3
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bamble
Jordbruk, skogbruk og fiske 85
Sekundærnæringer 1908
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2267
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 478
Helse- og sosialtjenester 1276
Personlig tjenesteyting 192

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 390000 516000 279000
2006 182000 415000 540000 291000
2007 200000 456000 578000 307000
2008 217000 488000 629000 332000
2009 217000 488000 649000 335000
2010 223000 497000 654000 339000
2011 234000 527000 680000 356000
2012 244000 561000 700000 377000
2013 254000 578000 721000 376000
2014 263000 605000 751000 385000
2015 264000 615000 763000 383000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bamble
Grunnskolenivå 3573
Videregående skole-nivå 4975
Universitets- og høgskolenivå kort 2161
Universitets- og høgskolenivå lang 525
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 84

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 061 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bamble
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 21
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.8 5.2 6.6
2010K2 5.3 4.6 6.3
2010K3 6.3 5.4 7.6
2010K4 5.8 5 6.8
2011K1 5.6 4.2 7.3
2011K2 5 3.9 6.3
2011K3 5.4 4.1 7.2
2011K4 5.3 4.1 6.9
2012K1 5.6 4.5 7.1
2012K2 5.1 3.9 6.6
2012K3 5.5 4.3 7.1
2012K4 5.3 3.9 7.2
2013K1 5.6 4.2 7.5
2013K2 4.8 3.7 6.2
2013K3 5.9 4.8 7.4
2013K4 5.5 4.7 6.6
2014K1 5.3 4.2 6.9
2014K2 4.8 3.7 6.4
2014K3 5.7 4.4 7.6
2014K4 5.2 3.9 7
2015K1 6 4.6 7.8
2015K2 5.6 4.5 7.1
2015K3 5.8 4.5 7.5
2015K4 5.6 4.3 7.1
2016K1 5.3 3.8 7.2
2016K2 4.8 3.4 6.7
2016K3 5.6 4.5 7
2016K4 5.7 4.3 7.6
2017K1 5.8 4.6 7.4
2017K2 5.4 4 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 8.8 23.1 26.9 4.9 1.7 6.7 3
2008 7.4 9.5 23 28.7 5.5 1.7 6.7 3.2
2009 6.7 9.5 22 27.7 5.3 1.8 5.9 3.1
2010 7.1 9.9 21.9 28.5 5.4 1.9 6.2 3.3
2011 7.1 9.9 21.5 29.5 5.8 2.6 5.9 3
2012 7.1 10.1 20.6 31.8 5.7 3.3 5.8 3.3
2013 6.7 9.6 19.9 30.7 5.3 3.4 5.6 3.1
2014 7.3 9.7 20 32.2 5.4 3.4 6.1 3.1
2015 5.5 9.8 19.5 30.6 6.2 3.7 7.3 3.2
2016 5.5 9.5 19.3 31.5 6.2 4 6.7 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  52 389 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.