3595_1933
3595_1933
kommunefakta
2017-11-18T07:14:00.000Z
no
Balsfjord kommune

Kommunefakta

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 672 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 109 142
5-9 år 157 132
10-14 år 176 150
15-19 år 187 197
20-24 år 176 150
25-29 år 158 145
30-34 år 140 146
35-39 år 155 111
40-44 år 196 160
45-49 år 218 215
50-54 år 239 180
55-59 år 187 149
60-64 år 182 181
65-69 år 204 180
70-74 år 161 196
75-79 år 138 115
80-84 år 87 96
85-89 år 43 68
90-94 år 14 31
95-99 år 1 12
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 63 54 44 3 5 16 0 0 0
2017 25 65 62 44 5 6 21 0 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  54 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  73 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  2 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -13 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Balsfjord
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Balsfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 194
Sekundærnæringer 722
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 647
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 237
Helse- og sosialtjenester 655
Personlig tjenesteyting 65

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 327000 488000 276000
2006 162000 347000 511000 282000
2007 173000 372000 544000 287000
2008 186000 409000 586000 321000
2009 190000 418000 603000 338000
2010 200000 435000 624000 357000
2011 211000 464000 661000 350000
2012 218000 493000 678000 349000
2013 229000 504000 697000 357000
2014 240000 525000 719000 378000
2015 255000 538000 721000 369000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Balsfjord
Grunnskolenivå 1886
Videregående skole-nivå 1950
Universitets- og høgskolenivå kort 673
Universitets- og høgskolenivå lang 127
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

912 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Balsfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -0.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 22.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 35.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.4 6.3 8.7
2010K2 6.8 5.7 8.1
2010K3 7.9 6.1 10.3
2010K4 8.4 5.8 11.6
2011K1 9.2 6.9 12.1
2011K2 7.8 5.3 10.9
2011K3 7.8 5.6 10.5
2011K4 7 4.9 9.5
2012K1 7.3 6 9
2012K2 6.3 4.8 8.2
2012K3 6.5 4.9 8.6
2012K4 7.1 5.8 8.8
2013K1 7.7 6.3 9.3
2013K2 6.5 5.2 8.2
2013K3 6.9 5.6 8.5
2013K4 6.4 5.2 7.9
2014K1 6.7 5.1 8.8
2014K2 6.7 4.6 9.4
2014K3 6.7 4.2 10.2
2014K4 6.6 4.7 9.2
2015K1 7.4 5.8 9.3
2015K2 6.8 4.9 9.2
2015K3 7.1 5.4 9.3
2015K4 6.9 4.8 9.6
2016K1 7 5.3 9.1
2016K2 7 5.5 9
2016K3 7.2 5.8 9
2016K4 6 4.8 7.6
2017K1 6.1 4.9 7.5
2017K2 5.9 4.1 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 7.5 23.3 39.6 1.6 1.3 4.3 1.2
2008 8 7.7 22.5 41.2 2 1.9 3.7 1.2
2009 7.5 8.1 22.4 39.6 2 2.2 3.7 1.3
2010 7 8.5 22.3 39.6 2 2 2.4 2
2011 7.1 8.2 21.2 40.4 1.8 1.7 3.2 1.3
2012 7.3 8.4 21.3 43.4 1.7 1.9 3.3 1.2
2013 6.8 8.2 21.9 42.2 1.9 2.7 2.2 1.1
2014 7.5 8.3 21.5 43.4 2 2.1 2.3 1.3
2015 7.3 7.6 21.4 38.9 2.4 2.3 2.7 1
2016 7.1 8.8 20.8 41.2 2.9 2.5 3 1.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  76 801 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.