3595_1418
3595_1418
kommunefakta
2018-02-18T05:34:00.000Z
no
Balestrand kommune

Kommunefakta

Balestrand - 1418 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 269 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 30
5-9 år 34 34
10-14 år 34 26
15-19 år 46 50
20-24 år 42 38
25-29 år 35 39
30-34 år 32 37
35-39 år 29 30
40-44 år 35 35
45-49 år 46 45
50-54 år 50 41
55-59 år 40 57
60-64 år 64 45
65-69 år 35 36
70-74 år 36 37
75-79 år 24 23
80-84 år 11 16
85-89 år 8 16
90-94 år 4 13
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 60 14 27 17 0 8 0 0 0
2017 17 55 12 28 16 0 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Balestrand
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 23.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Balestrand
Jordbruk, skogbruk og fiske 20
Sekundærnæringer 140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 139
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 53
Undervisning 98
Helse- og sosialtjenester 204
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 369000 486000
2006 170000 406000 508000 274000
2007 191000 424000 549000 330000
2008 205000 468000 585000 324000
2009 207000 488000 605000 344000
2010 216000 509000 628000 372000
2011 226000 538000 652000 344000
2012 236000 547000 670000 407000
2013 240000 566000 701000 396000
2014 252000 593000 725000 399000
2015 255000 588000 729000 405000
2016 249000 598000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Balestrand
Grunnskolenivå 230
Videregående skole-nivå 469
Universitets- og høgskolenivå kort 279
Universitets- og høgskolenivå lang 67
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Balestrand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 4.2 4.2
2010K3 3.9 3.8 3.9
2010K4 2.9 2.4 3.4
2011K1 3.4 3.1 3.8
2011K2 4.2 3.4 5.1
2011K3 5.8 4 7.8
2011K4 5.1 2.4 8
2012K1 6.2 5 7.5
2012K2 3.7 2.8 4.7
2012K3 4.4 3.7 5.3
2012K4 3.7 3 4.5
2013K1 4 3 5.2
2013K2 4 2.9 5.2
2013K3 3.4 2.5 4.3
2013K4 4.1 2.9 5.4
2014K1 5.1 3.6 6.7
2014K2 4.9 2.9 7
2014K3 4.5 3.1 6.1
2014K4 4.7 3.5 6.1
2015K1 5.2 3 7.6
2015K2 4.9 3 6.9
2015K3 4.8 4 5.6
2015K4 4.7 3.5 6
2016K1 2.9 2.1 3.6
2016K2 3.8 2.1 5.6
2016K3 3.8 2.3 5.4
2016K4 3.4 2 4.8
2017K1 5.2 4.3 6.2
2017K2 4.2 2.9 5.6
2017K3 4.7 3.8 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 4.7 17.3 42.7 1.1 1.6 1.1 1.7
2008 8.1 4.5 16.4 43.1 1.1 2.1 1.2 1.9
2009 7.9 4.6 16.2 40.6 1.4 2.1 2.3 3
2010 8.8 5.6 17.9 44.5 1.6 1.8 2.8 2
2011 9 4.9 17.1 42.3 2.9 1.5 2.3 1.7
2012 9.1 5.2 16.9 42.9 2.9 1.8 1.8 1.7
2013 10.2 5.3 15.1 41.2 3 1.4 2.1 1.9
2014 10.3 5.7 14.3 47 2.1 1.4 1.4 1.8
2015 9.6 5.1 12.9 43.4 2.5 1.6 1.9 2
2016 9.7 5.5 12.4 42.9 3.7 1.3 2.1 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.