3595_0219
3595_0219
kommunefakta
2018-02-21T12:27:00.000Z
no
Bærum kommune

Kommunefakta

Bærum - 0219 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 125 019 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 4023 3791
5-9 år 4386 4188
10-14 år 4310 4119
15-19 år 4176 3808
20-24 år 3390 3285
25-29 år 3192 3304
30-34 år 3541 3733
35-39 år 4202 4243
40-44 år 4859 4623
45-49 år 4629 4711
50-54 år 4464 4526
55-59 år 4181 3945
60-64 år 3312 3326
65-69 år 2765 2816
70-74 år 2410 2665
75-79 år 1381 1896
80-84 år 1022 1524
85-89 år 713 1243
90-94 år 365 685
95-99 år 61 177
100 år eller eldre 5 13

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 1647 534 3875 708 412 684 1052 759 958 336
2017 1665 523 3923 696 513 737 1071 796 983 345

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bærum
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bærum
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 7287
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 30718
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 4615
Undervisning 4247
Helse- og sosialtjenester 11095
Personlig tjenesteyting 2881

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 211000 475000 656000 321000
2006 217000 494000 695000 341000
2007 231000 541000 760000 363000
2008 248000 577000 815000 385000
2009 250000 574000 816000 390000
2010 256000 596000 840000 398000
2011 264000 629000 877000 408000
2012 277000 664000 911000 418000
2013 288000 697000 949000 438000
2014 296000 716000 984000 452000
2015 302000 734000 1006000 458000
2016 308000 742000 1023000 453000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bærum
Grunnskolenivå 15934
Videregående skole-nivå 28069
Universitets- og høgskolenivå kort 30483
Universitets- og høgskolenivå lang 19807
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 671

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bærum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.3 3 5.7
2010K3 4.8 3.4 6.4
2010K4 4.6 3 6.3
2011K1 4.6 3 6.4
2011K2 4.4 2.8 6.1
2011K3 4.4 3 6
2011K4 4.2 2.8 5.8
2012K1 4.4 3 6.1
2012K2 4.1 2.7 5.6
2012K3 4.1 2.9 5.5
2012K4 4.3 2.9 5.7
2013K1 4.6 3 6.3
2013K2 3.9 2.7 5.3
2013K3 4.1 2.9 5.4
2013K4 4.1 2.7 5.6
2014K1 4.2 2.8 5.7
2014K2 3.9 2.6 5.5
2014K3 4.1 2.9 5.5
2014K4 4.1 2.7 5.7
2015K1 4.3 2.8 5.8
2015K2 3.8 2.5 5.2
2015K3 3.9 2.6 5.2
2015K4 4 2.7 5.5
2016K1 4.1 2.7 5.6
2016K2 3.8 2.4 5.2
2016K3 4 2.7 5.3
2016K4 4.2 2.8 5.6
2017K1 4.3 2.9 5.9
2017K2 3.9 2.6 5.4
2017K3 4.1 2.8 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 12.7 23 30.6 5.1 2.5 4.4 3.5
2008 6.9 13 21.2 31.8 4.2 2.4 4.3 3.4
2009 5.8 13.5 20.7 32.3 4.3 2.3 4.3 3.4
2010 5.7 13.9 21.4 32.8 4.6 2.6 3.9 3.6
2011 5.7 14.5 21.1 33.1 4.6 2.7 4 3.5
2012 5.7 14.1 20 34.3 4.5 2.7 4.1 3.6
2013 6.1 14.4 20.2 34.5 4.5 2.7 3.8 4
2014 6 14.5 19.5 33.8 4.4 2.6 3.8 4.9
2015 6.3 14.6 20.1 32.7 4.6 2.7 4.1 3.8
2016 6.4 14.3 19.6 32.3 4.6 2.7 4.9 3.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.