3595_1554
3595_1554
kommunefakta
2018-02-24T23:00:00.000Z
no
Averøy kommune

Kommunefakta

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 859 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 130 141
5-9 år 190 183
10-14 år 197 190
15-19 år 192 154
20-24 år 178 164
25-29 år 177 160
30-34 år 177 157
35-39 år 158 164
40-44 år 189 174
45-49 år 204 196
50-54 år 225 185
55-59 år 205 190
60-64 år 198 213
65-69 år 199 175
70-74 år 163 151
75-79 år 114 107
80-84 år 51 61
85-89 år 33 52
90-94 år 16 33
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 85 99 109 15 13 19 0 0 0
2017 14 96 98 112 23 15 24 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Averøy
Selveier 85.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Averøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 825
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 891
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 91
Undervisning 221
Helse- og sosialtjenester 532
Personlig tjenesteyting 58

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 362000 516000 287000
2006 166000 387000 542000 299000
2007 182000 417000 590000 327000
2008 204000 451000 641000 352000
2009 205000 454000 658000 354000
2010 212000 475000 686000 358000
2011 226000 508000 714000 384000
2012 236000 524000 757000 389000
2013 248000 533000 792000 399000
2014 261000 571000 812000 411000
2015 264000 597000 831000 409000
2016 268000 621000 835000 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Averøy
Grunnskolenivå 1444
Videregående skole-nivå 2022
Universitets- og høgskolenivå kort 876
Universitets- og høgskolenivå lang 176
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Averøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 46.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.3 8.7
2010K3 6.7 5 9.1
2010K4 6.1 4.5 8.3
2011K1 6.9 5.2 9.2
2011K2 6.2 4.4 8.9
2011K3 7.4 5.5 10.1
2011K4 6 4.7 7.8
2012K1 6.4 5 8.3
2012K2 6 4.7 7.7
2012K3 6 4.6 8.2
2012K4 5.9 4.2 8.2
2013K1 6.4 4.1 9.8
2013K2 5.9 4.4 7.9
2013K3 5.9 4.1 8.4
2013K4 5.4 3.7 7.7
2014K1 5.6 3.7 8.3
2014K2 5.4 3.5 8.1
2014K3 6.3 4.2 9.3
2014K4 5.9 4.2 8.4
2015K1 6.7 5.4 8.3
2015K2 6.3 5.2 7.7
2015K3 6.6 5.7 7.7
2015K4 6.5 5.7 7.5
2016K1 6.7 6.1 7.4
2016K2 5.4 4.3 6.8
2016K3 5.8 4.8 7
2016K4 5.9 4.7 7.3
2017K1 6.1 4.6 7.9
2017K2 5.4 3.8 7.5
2017K3 5.8 4.3 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 8.2 22.9 33.6 1.4 3.8 3.5 2.1
2008 6.6 10.7 25 36.5 1.4 3.5 3.9 2.5
2009 6.6 10.9 23.7 35.1 1.6 3.6 3.8 2.4
2010 6.8 10.1 23.8 34.8 1.9 3.8 3.8 2.5
2011 7.7 10.9 23.8 34.1 1.8 3.4 3.8 2.5
2012 7.4 11 24.2 35.9 1.9 3.3 3.8 2.4
2013 6.2 11.6 24.5 34 2.5 2.9 3.9 2.3
2014 6.2 11.5 24.9 34.9 3.1 3 4 2
2015 6.5 11.8 25.6 32 4 2.9 3.9 1.9
2016 6.5 12 25.8 32.4 3.8 2.5 4.1 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.