3595_1264
3595_1264
kommunefakta
2018-02-24T14:32:00.000Z
no
Austrheim kommune

Kommunefakta

Austrheim - 1264 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 902 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 72
5-9 år 93 93
10-14 år 83 80
15-19 år 115 100
20-24 år 76 56
25-29 år 71 75
30-34 år 79 74
35-39 år 93 81
40-44 år 115 106
45-49 år 105 72
50-54 år 108 91
55-59 år 104 86
60-64 år 81 80
65-69 år 90 97
70-74 år 94 95
75-79 år 67 55
80-84 år 35 38
85-89 år 14 24
90-94 år 4 13
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 65 93 9 0 25 27 3 0 0
2017 5 66 96 9 0 31 25 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Austrheim
Selveier 88.6
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Austrheim
Jordbruk, skogbruk og fiske 23
Sekundærnæringer 523
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 406
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 71
Helse- og sosialtjenester 239
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 189000 431000 537000 277000
2006 197000 419000 571000 309000
2007 207000 454000 642000 339000
2008 218000 512000 702000 353000
2009 222000 519000 743000 365000
2010 232000 510000 735000 365000
2011 241000 552000 764000 376000
2012 265000 603000 782000 391000
2013 267000 607000 814000 418000
2014 291000 600000 813000 423000
2015 289000 616000 814000 429000
2016 283000 613000 804000 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Austrheim
Grunnskolenivå 686
Videregående skole-nivå 1103
Universitets- og høgskolenivå kort 353
Universitets- og høgskolenivå lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Austrheim
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 2.7 6.5
2010K3 4.6 2.8 7.4
2010K4 3.9 3 5.1
2011K1 4.2 3.3 5.5
2011K2 4 3 5.4
2011K3 4 3.5 4.7
2011K4 3.7 2.8 5
2012K1 4.1 3 5.5
2012K2 3.5 2.4 5.3
2012K3 4.2 3.7 5
2012K4 4.8 3.5 6.8
2013K1 4.6 3.4 6.4
2013K2 4.6 3.7 6
2013K3 5.4 4.8 6.2
2013K4 4.6 3.7 5.9
2014K1 4 3.1 5.3
2014K2 3.8 2.4 5.9
2014K3 4.3 2.8 6.4
2014K4 5.2 3.2 8
2015K1 5.5 3.9 7.8
2015K2 6.3 5 8.2
2015K3 6.3 5.7 7.2
2015K4 5.6 5.2 6.3
2016K1 5.4 4.4 6.8
2016K2 4.8 3.5 6.7
2016K3 5.7 4.8 7
2016K4 5.8 4.8 7.1
2017K1 5.9 5 7.1
2017K2 4.9 4 6.1
2017K3 5 3.3 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 11.6 18.4 30.8 1 1.5 2.4 3
2008 8.8 13.1 20.2 34.5 1.1 1.8 3.1 3.3
2009 8.7 10.5 20.6 34.4 1.1 2 3.2 4
2010 8.6 10.4 20.9 33.2 1.4 1.8 3.2 4.1
2011 8.1 11.4 19.8 34.5 1.4 1.8 3.3 3.5
2012 8 12.4 20.3 36.6 1.2 1.6 2.5 4.2
2013 8.3 12.3 20.5 34.9 1.2 1.9 2.4 4
2014 7.7 14 20.2 35.2 2.3 2.5 2.4 4.5
2015 7.2 13.5 20.6 31.8 3 2.7 2.4 4.1
2016 6.7 13.5 20.8 32.4 4 2.7 2.7 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.