3595_0221
3595_0221
kommunefakta
2018-02-21T16:09:00.000Z
no
Aurskog-Høland kommune

Kommunefakta

Aurskog-Høland - 0221 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 362 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 423 461
5-9 år 477 470
10-14 år 486 490
15-19 år 552 463
20-24 år 444 408
25-29 år 460 434
30-34 år 503 483
35-39 år 516 521
40-44 år 596 586
45-49 år 729 633
50-54 år 604 558
55-59 år 535 448
60-64 år 468 423
65-69 år 462 489
70-74 år 402 446
75-79 år 230 254
80-84 år 145 186
85-89 år 97 146
90-94 år 41 68
95-99 år 3 16
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 128 211 526 100 38 23 45 17 38 11
2017 134 208 579 98 53 21 55 17 47 15

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Jordbruk, skogbruk og fiske 186
Sekundærnæringer 1737
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3173
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 401
Undervisning 549
Helse- og sosialtjenester 1538
Personlig tjenesteyting 261

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 373000 491000 274000
2006 175000 388000 512000 288000
2007 191000 422000 553000 308000
2008 213000 453000 595000 334000
2009 215000 459000 602000 325000
2010 219000 469000 614000 335000
2011 229000 502000 636000 347000
2012 239000 525000 659000 359000
2013 250000 544000 678000 365000
2014 265000 565000 699000 379000
2015 269000 574000 722000 377000
2016 275000 584000 733000 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Grunnskolenivå 4821
Videregående skole-nivå 5524
Universitets- og høgskolenivå kort 2031
Universitets- og høgskolenivå lang 460
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 64

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 4.8 7.2
2010K3 6.8 5.5 8.4
2010K4 6.3 4.8 8.3
2011K1 6.6 5.4 8.1
2011K2 6.1 4.8 7.7
2011K3 6.3 5.2 7.8
2011K4 5.7 4.7 7.1
2012K1 6.2 4.6 8.5
2012K2 5.6 4.3 7.3
2012K3 6.4 5.2 8
2012K4 6.3 4.9 8.1
2013K1 6.2 4.9 7.9
2013K2 5.4 4.2 7.1
2013K3 5.7 4.7 7.2
2013K4 6.1 4.8 7.7
2014K1 6.3 4.8 8.3
2014K2 5.8 4.7 7.4
2014K3 6 5.2 7.1
2014K4 6.2 4.8 8.2
2015K1 6.4 5 8.1
2015K2 5.7 4.2 7.6
2015K3 5.7 4.6 7.2
2015K4 6.2 5 7.8
2016K1 6.1 4.9 7.6
2016K2 5.9 4.8 7.5
2016K3 6.5 5.4 8.1
2016K4 6.7 5.2 8.7
2017K1 6.5 5.2 8.1
2017K2 6.4 5.1 8
2017K3 6.7 5.5 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 9.6 22.6 30.9 3.5 3.1 7.2 3
2008 7.8 11.6 22.3 30 3.5 3 7.3 2.3
2009 7.6 12.3 22.7 29.5 4.3 2.8 6.6 1.9
2010 6.7 13.5 22.8 30.1 4.7 2.9 6.6 1.8
2011 7.2 13.2 22.5 30.4 4 2.8 6.9 1.9
2012 7.4 13.3 21.9 32.2 4 2.9 6.4 2.1
2013 7.3 12.9 21.5 31.2 4.4 2.8 6.6 2.3
2014 7.4 13.3 21.2 31.8 4.9 2.8 6.4 2.5
2015 7.5 12.6 21.7 28.3 5.5 3 6.7 2.2
2016 7.6 12.3 21.5 28.7 5.2 3.7 7 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.