3595_0221
3595_0221
kommunefakta
2017-10-19T20:01:00.000Z
no
Aurskog-Høland kommune

Kommunefakta

Aurskog-Høland - 0221 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

16 331 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 423 461
5-9 år 477 470
10-14 år 486 490
15-19 år 552 463
20-24 år 444 408
25-29 år 460 434
30-34 år 503 483
35-39 år 516 521
40-44 år 596 586
45-49 år 729 633
50-54 år 604 558
55-59 år 535 448
60-64 år 468 423
65-69 år 462 489
70-74 år 402 446
75-79 år 230 254
80-84 år 145 186
85-89 år 97 146
90-94 år 41 68
95-99 år 3 16
100 år eller eldre 0 6

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 128 211 526 100 38 23 45 17 38 11
2017 134 208 579 98 53 21 55 17 47 15

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  168 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  152 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  229 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  121 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Aurskog-Høland
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 12

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Aurskog-Høland
Jordbruk, skogbruk og fiske 186
Sekundærnæringer 1737
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3173
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 401
Undervisning 549
Helse- og sosialtjenester 1538
Personlig tjenesteyting 261

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 373000 491000 274000
2006 175000 388000 512000 288000
2007 191000 422000 553000 308000
2008 213000 453000 595000 334000
2009 215000 459000 602000 325000
2010 219000 469000 614000 335000
2011 229000 502000 636000 347000
2012 239000 525000 659000 359000
2013 250000 544000 678000 365000
2014 265000 565000 699000 379000
2015 269000 574000 722000 377000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Aurskog-Høland
Grunnskolenivå 4821
Videregående skole-nivå 5524
Universitets- og høgskolenivå kort 2031
Universitets- og høgskolenivå lang 460
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 64

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 139 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Aurskog-Høland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  480 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 9.6 22.6 30.9 3.5 3.1 7.2 3
2008 7.8 11.6 22.3 30 3.5 3 7.3 2.3
2009 7.6 12.3 22.7 29.5 4.3 2.8 6.6 1.9
2010 6.7 13.5 22.8 30.1 4.7 2.9 6.6 1.8
2011 7.2 13.2 22.5 30.4 4 2.8 6.9 1.9
2012 7.4 13.3 21.9 32.2 4 2.9 6.4 2.1
2013 7.3 12.9 21.5 31.2 4.4 2.8 6.6 2.3
2014 7.4 13.3 21.2 31.8 4.9 2.8 6.4 2.5
2015 7.5 12.6 21.7 28.3 5.5 3 6.7 2.2
2016 7.6 12.3 21.5 28.7 5.2 3.7 7 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  45 579 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.