3595_1576
3595_1576
kommunefakta
2018-02-21T15:29:00.000Z
no
Aure kommune

Kommunefakta

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 595 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 87 83
5-9 år 97 83
10-14 år 100 100
15-19 år 126 126
20-24 år 99 89
25-29 år 81 78
30-34 år 100 82
35-39 år 97 98
40-44 år 113 102
45-49 år 156 122
50-54 år 126 110
55-59 år 130 117
60-64 år 135 117
65-69 år 135 115
70-74 år 112 120
75-79 år 70 59
80-84 år 44 56
85-89 år 31 50
90-94 år 3 29
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 27 64 52 52 0 13 0 0 0
2017 4 33 65 52 66 0 14 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aure
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aure
Jordbruk, skogbruk og fiske 192
Sekundærnæringer 423
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 460
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 117
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 363
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 322000 493000 260000
2006 168000 351000 536000 271000
2007 184000 379000 597000 298000
2008 200000 413000 639000 319000
2009 200000 426000 646000 335000
2010 205000 449000 676000 337000
2011 225000 476000 681000 363000
2012 236000 509000 720000 367000
2013 242000 520000 749000 367000
2014 253000 541000 758000 406000
2015 258000 563000 787000 403000
2016 255000 572000 810000 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aure
Grunnskolenivå 953
Videregående skole-nivå 1306
Universitets- og høgskolenivå kort 501
Universitets- og høgskolenivå lang 107
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aure
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 4.3 5.8
2010K3 5.7 4.9 6.7
2010K4 5.9 4.8 7.4
2011K1 5.8 4.2 7.9
2011K2 5.2 3.9 7
2011K3 5.2 3.9 6.9
2011K4 4.5 3.1 6.4
2012K1 5.4 3.7 7.7
2012K2 5.3 3.6 7.7
2012K3 5.5 4.1 7.5
2012K4 5.6 3.6 8.4
2013K1 6.5 4.1 9.8
2013K2 5.5 3.6 8.2
2013K3 6.3 4.4 9.1
2013K4 5.8 4.7 7.3
2014K1 5.4 4.4 6.8
2014K2 5.2 3.9 7
2014K3 5.7 4.3 7.7
2014K4 5.1 3.6 7.2
2015K1 6.2 4 9
2015K2 4.8 3 7.1
2015K3 4.6 3.7 5.8
2015K4 5.2 4.3 6.3
2016K1 6 5.3 6.9
2016K2 5.7 4.4 7.3
2016K3 5.9 4.1 8.2
2016K4 5.8 4.6 7.3
2017K1 5.4 3.9 7.3
2017K2 5 4.1 6.1
2017K3 5.1 4.7 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.2 5.5 19.3 34.7 1.2 2.3 4.4 2.1
2008 10.8 5.6 18.9 33.5 1.1 2 3.7 2.2
2009 10 6 19.7 33.9 2.1 1.4 3.9 2.4
2010 10.1 6.7 20.6 33.8 2.8 1.2 4.7 2.5
2011 10.1 6.8 19.7 32.1 3.1 1.3 3.8 2.5
2012 8.6 7.4 19.9 34.5 3.4 1.4 4 2.3
2013 9.5 7.4 19.7 32.6 3.3 1.3 4.4 2.9
2014 9.8 7.8 19.5 32.4 3.9 1.3 4 3.1
2015 8.6 7.8 19.9 29.9 5.3 1.4 3.7 2.4
2016 9.4 7.5 20.2 30.4 4.9 2.2 3.6 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.