3595_1428
3595_1428
kommunefakta
2018-02-24T23:07:00.000Z
no
Askvoll kommune

Kommunefakta

Askvoll - 1428 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 052 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 77 75
5-9 år 88 92
10-14 år 92 80
15-19 år 92 111
20-24 år 90 86
25-29 år 70 63
30-34 år 75 60
35-39 år 69 81
40-44 år 79 73
45-49 år 84 80
50-54 år 103 112
55-59 år 113 105
60-64 år 120 106
65-69 år 108 100
70-74 år 102 94
75-79 år 68 60
80-84 år 62 64
85-89 år 26 41
90-94 år 7 27
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 12 28 21 0 0 12 0 3 0
2017 9 11 28 22 0 0 13 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askvoll
Selveier 84
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 164
Sekundærnæringer 279
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 403
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 75
Undervisning 121
Helse- og sosialtjenester 339
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 147000 314000 522000 255000
2006 154000 339000 523000 267000
2007 167000 368000 576000 285000
2008 182000 407000 620000 313000
2009 188000 420000 660000 336000
2010 202000 430000 701000 317000
2011 214000 460000 720000 347000
2012 226000 500000 755000 374000
2013 242000 517000 771000 366000
2014 254000 531000 785000 374000
2015 256000 537000 819000 400000
2016 263000 548000 820000 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askvoll
Grunnskolenivå 775
Videregående skole-nivå 1079
Universitets- og høgskolenivå kort 458
Universitets- og høgskolenivå lang 103
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Askvoll
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 23.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 37.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.1 2.8 5.6
2010K3 5.6 3.7 7.7
2010K4 4.6 4.4 4.9
2011K1 4.8 4.7 4.9
2011K2 4.5 3.4 5.8
2011K3 5.8 4.4 7.4
2011K4 5.2 3.9 6.8
2012K1 6.1 4.9 7.4
2012K2 5.3 4.1 6.7
2012K3 4.9 3.7 6.4
2012K4 5.9 5.3 6.7
2013K1 6.6 4.9 8.6
2013K2 5.9 5 7
2013K3 6 5.6 6.6
2013K4 5 4.4 5.6
2014K1 6 5.2 7
2014K2 6 4.7 7.6
2014K3 6.3 5.3 7.5
2014K4 5.8 4.5 7.3
2015K1 5.4 3.8 7
2015K2 5 4.1 6
2015K3 5.9 4.6 7.2
2015K4 5.4 4.8 6.1
2016K1 5.5 4.5 6.4
2016K2 5.9 5 6.8
2016K3 4.9 4.3 5.5
2016K4 4.3 3.6 5
2017K1 5.6 4.8 6.5
2017K2 5.9 4.5 7.2
2017K3 7 5.7 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 6.8 21.9 34.3 1.6 1.3 3.4 2.6
2008 6.5 7.1 21.1 35.1 1.6 1.3 3.2 2.3
2009 6.3 7.1 19.3 35.1 1.6 1.5 4.6 2.7
2010 7.4 7.8 21 38.7 1.6 1.8 4.2 2.1
2011 7.2 7.9 21.3 36.3 2 1.5 3.9 2.2
2012 7.2 8.9 21 40.2 1.6 1.5 3.6 1.2
2013 7.3 8.8 20.4 39.7 1.7 1.4 3.7 1
2014 7.4 9.7 19.9 39.3 1.6 1.5 5.3 1.7
2015 7.5 9.7 20.3 37.3 1.8 1.3 4.4 2.4
2016 7.8 9.9 19.8 36.1 3.3 1.7 4.3 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.