3595_1247
3595_1247
kommunefakta
2017-04-29T13:25:00.000Z
no
Askøy kommune

Kommunefakta

Askøy - 1247 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

28 821 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1112 1050
5-9 år 1175 1141
10-14 år 1071 957
15-19 år 995 1010
20-24 år 809 736
25-29 år 849 884
30-34 år 1012 1040
35-39 år 1122 1056
40-44 år 1151 1084
45-49 år 1127 1001
50-54 år 899 769
55-59 år 730 703
60-64 år 736 704
65-69 år 716 679
70-74 år 520 514
75-79 år 291 337
80-84 år 193 240
85-89 år 100 149
90-94 år 32 88
95-99 år 10 25
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 182 -25 157
1998K4 165 99 264
1999K4 165 120 285
2000K4 151 199 350
2001K4 179 319 498
2002K4 157 286 443
2003K4 154 331 485
2004K4 193 297 490
2005K4 211 265 476
2006K4 212 315 522
2007K4 214 475 687
2008K4 245 481 727
2009K4 264 291 561
2010K4 234 374 609
2011K4 251 359 608
2012K4 264 356 621
2013K4 208 308 515
2014K4 235 278 512
2015K4 248 275 522
2016K4 218 219 441

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  444 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Askøy
Grunnskolenivå 6034
Videregående skole-nivå 9445
Universitets- og høgskolenivå kort 4607
Universitets- og høgskolenivå lang 1294
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 133

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Askøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 3258
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4863
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 972
Undervisning 1070
Helse- og sosialtjenester 3197
Personlig tjenesteyting 477

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 391000 509000 279000
2006 183000 425000 535000 289000
2007 202000 461000 573000 313000
2008 218000 494000 628000 337000
2009 226000 497000 636000 348000
2010 232000 510000 656000 352000
2011 242000 545000 687000 360000
2012 252000 578000 722000 379000
2013 266000 595000 750000 392000
2014 275000 616000 779000 399000
2015 282000 621000 797000 403000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 16.4 24.8 31.7 2.7 2.4 2.8 3.7
2008 6.8 16.9 23.4 32.1 2.4 2.5 2.6 2.8
2009 6.6 16.9 23.7 31.9 3 2.9 2.6 2.8
2010 5.9 17.5 24.7 30.1 2.9 3.1 2.8 2.7
2011 6 17.4 24.2 30.3 2.6 3.1 3.5 2.7
2012 6 18 23.1 32.1 2.7 3 3.4 2.6
2013 5.9 18.4 22.8 30.8 2.9 3.1 3.3 2.6
2014 5 18 23.6 31.3 2.5 3.1 3.3 2.3
2015 4.7 18 24.4 29.8 2.9 3.5 3 2.1
2016 5.2 16.8 24.9 29.8 3.5 4.1 3.3 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 836 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.