3595_0124
3595_0124
kommunefakta
2017-11-17T20:23:00.000Z
no
Askim kommune

Kommunefakta

Askim - 0124 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

15 755 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 440 366
5-9 år 509 510
10-14 år 516 452
15-19 år 504 480
20-24 år 473 452
25-29 år 412 450
30-34 år 465 478
35-39 år 484 489
40-44 år 556 515
45-49 år 608 636
50-54 år 576 542
55-59 år 486 514
60-64 år 457 481
65-69 år 519 481
70-74 år 349 420
75-79 år 228 256
80-84 år 97 166
85-89 år 85 134
90-94 år 40 74
95-99 år 0 18
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 103 122 379 28 7 137 132 291 96 297
2017 107 123 399 36 16 131 140 312 96 288

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  141 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  138 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  98 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -20 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Askim
Selveier 73.9
Andels- / aksjeeier 11.3
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Askim
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 1437
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2966
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 419
Undervisning 519
Helse- og sosialtjenester 1325
Personlig tjenesteyting 280

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 374000 496000 275000
2006 181000 393000 512000 279000
2007 198000 428000 551000 299000
2008 215000 464000 592000 325000
2009 217000 462000 593000 332000
2010 223000 478000 611000 324000
2011 233000 504000 633000 339000
2012 244000 530000 655000 349000
2013 254000 553000 689000 352000
2014 264000 580000 696000 372000
2015 269000 592000 709000 368000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Askim
Grunnskolenivå 4472
Videregående skole-nivå 5117
Universitets- og høgskolenivå kort 2180
Universitets- og høgskolenivå lang 544
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 104

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 916 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Askim
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.1 5.8 8.8
2010K2 6.8 5.4 8.5
2010K3 7.6 6.7 8.9
2010K4 7 6 8.3
2011K1 7.4 6.2 9
2011K2 6.8 4.8 9.3
2011K3 6.7 5.1 8.8
2011K4 6.4 4.9 8.3
2012K1 6.4 5.3 7.9
2012K2 5.7 4.6 7.2
2012K3 6.2 4.9 7.9
2012K4 6.8 5.5 8.3
2013K1 6.5 5.1 8.4
2013K2 6 4.9 7.5
2013K3 6.2 5.5 7.3
2013K4 6.7 5.7 7.9
2014K1 6.9 5.8 8.2
2014K2 6.4 4.9 8.2
2014K3 6.4 4.9 8.4
2014K4 6.8 5.2 8.8
2015K1 6.8 5.1 8.8
2015K2 6.5 5.2 8
2015K3 6.4 5.2 7.8
2015K4 6.1 4.9 7.6
2016K1 6.2 5 7.7
2016K2 5.7 4.4 7.1
2016K3 6 5.2 6.9
2016K4 5.9 4.9 7.1
2017K1 6.4 4.9 8.2
2017K2 5.6 4.1 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 10.2 24 30 4.2 2.7 5.5 3.8
2008 7.9 11.4 22.6 30.2 3.8 2.9 5.3 4.1
2009 9.2 12.1 21.2 29.1 3.8 3 5.2 3.8
2010 9.5 12.7 20.7 29.3 4.2 3.3 5.3 3.7
2011 8.2 13 20.7 28.9 5.4 3.3 5.1 3.7
2012 8.4 12.7 20 32.1 5.3 4 5.2 3.5
2013 7.6 12.4 20.2 32.1 4.4 4.3 4.8 3.4
2014 7.6 12.4 20.6 32.8 4.8 4.4 4.7 3.4
2015 9.6 11.6 20 30.3 4.7 4.2 4.4 3.3
2016 8.3 11.9 20.1 30.2 5.3 4.9 4.5 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  58 994 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.