3595_0124
3595_0124
kommunefakta
2017-04-27T05:16:00.000Z
no
Askim kommune

Kommunefakta

Askim - 0124 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

15 720 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 440 366
5-9 år 509 510
10-14 år 516 452
15-19 år 504 480
20-24 år 473 452
25-29 år 412 450
30-34 år 465 478
35-39 år 484 489
40-44 år 556 515
45-49 år 608 636
50-54 år 576 542
55-59 år 486 514
60-64 år 457 481
65-69 år 519 481
70-74 år 349 420
75-79 år 228 256
80-84 år 97 166
85-89 år 85 134
90-94 år 40 74
95-99 år 0 18
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 22 149 171
1998K4 -5 152 147
1999K4 35 112 147
2000K4 29 68 97
2001K4 20 18 38
2002K4 -12 190 178
2003K4 21 85 106
2004K4 25 99 124
2005K4 29 72 95
2006K4 72 69 145
2007K4 21 115 143
2008K4 33 188 231
2009K4 57 105 161
2010K4 9 43 45
2011K4 51 136 187
2012K4 0 219 219
2013K4 -25 142 115
2014K4 12 68 83
2015K4 4 98 102
2016K4 3 98 105

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  551 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

87,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Askim
Grunnskolenivå 4462
Videregående skole-nivå 5440
Universitets- og høgskolenivå kort 2105
Universitets- og høgskolenivå lang 509
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 112

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Askim
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 1454
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2910
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 416
Undervisning 531
Helse- og sosialtjenester 1272
Personlig tjenesteyting 262

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 374000 496000 275000
2006 181000 393000 512000 279000
2007 198000 428000 551000 299000
2008 215000 464000 592000 325000
2009 217000 462000 593000 332000
2010 223000 478000 611000 324000
2011 233000 504000 633000 339000
2012 244000 530000 655000 349000
2013 254000 553000 689000 352000
2014 264000 580000 696000 372000
2015 269000 592000 709000 368000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 10.2 24 30 4.2 2.7 5.5 3.8
2008 7.9 11.4 22.6 30.2 3.8 2.9 5.3 4.1
2009 9.2 12.1 21.2 29.1 3.8 3 5.2 3.8
2010 9.5 12.7 20.7 29.3 4.2 3.3 5.3 3.7
2011 8.2 13 20.7 28.9 5.4 3.3 5.1 3.7
2012 8.4 12.7 20 32.1 5.3 4 5.2 3.5
2013 7.6 12.4 20.2 32.1 4.4 4.3 4.8 3.4
2014 7.6 12.4 20.6 32.8 4.8 4.4 4.7 3.4
2015 9.6 11.6 20 30.3 4.7 4.2 4.4 3.3
2016 6.9 12.2 20.5 30.7 5.4 5 4.5 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  58 690 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.