3595_0220
3595_0220
kommunefakta
2018-02-18T20:49:00.000Z
no
Asker kommune

Kommunefakta

Asker - 0220 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 61 065 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1871 1810
5-9 år 2171 2064
10-14 år 2158 2079
15-19 år 2134 2098
20-24 år 1814 1688
25-29 år 1454 1541
30-34 år 1627 1699
35-39 år 2050 2035
40-44 år 2281 2252
45-49 år 2310 2346
50-54 år 2279 2354
55-59 år 2082 1884
60-64 år 1637 1621
65-69 år 1359 1340
70-74 år 1246 1317
75-79 år 783 930
80-84 år 476 730
85-89 år 359 462
90-94 år 124 233
95-99 år 21 53
100 år eller eldre 2 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 830 435 1874 357 213 542 334 310 453 202
2017 846 461 1870 343 230 562 346 307 486 208

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Asker
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Asker
Jordbruk, skogbruk og fiske 123
Sekundærnæringer 4037
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2055
Undervisning 2070
Helse- og sosialtjenester 5827
Personlig tjenesteyting 1396

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 204000 475000 636000 311000
2006 211000 495000 667000 330000
2007 229000 543000 721000 346000
2008 245000 576000 780000 374000
2009 248000 575000 786000 380000
2010 250000 600000 804000 391000
2011 261000 623000 842000 404000
2012 272000 657000 878000 417000
2013 282000 690000 914000 428000
2014 291000 711000 941000 440000
2015 297000 724000 962000 453000
2016 303000 730000 967000 466000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Asker
Grunnskolenivå 8594
Videregående skole-nivå 14513
Universitets- og høgskolenivå kort 14666
Universitets- og høgskolenivå lang 8576
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 302

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Asker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3 6.2
2010K3 4.8 3.6 6.2
2010K4 4.8 3.5 6.4
2011K1 4.8 3.4 6.5
2011K2 4.5 3.2 6.1
2011K3 4.7 3.5 6.1
2011K4 4.5 3 6.2
2012K1 4.6 3.1 6.4
2012K2 4.1 2.7 5.7
2012K3 4.4 3 6.1
2012K4 4.3 3 5.9
2013K1 4.7 3.2 6.3
2013K2 4 2.9 5.3
2013K3 4.4 3.3 5.9
2013K4 4.4 3 5.9
2014K1 4.5 3.1 6.2
2014K2 4.1 2.9 5.5
2014K3 4.3 3.2 5.6
2014K4 3.9 2.8 5.3
2015K1 4.3 3 5.8
2015K2 4 2.7 5.4
2015K3 4.2 2.9 5.6
2015K4 4.3 2.9 5.8
2016K1 4.4 3 5.9
2016K2 4 2.7 5.4
2016K3 4.1 3 5.4
2016K4 4.2 2.8 5.6
2017K1 4.2 2.8 5.7
2017K2 3.9 2.5 5.3
2017K3 3.9 2.7 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.6 12.6 24.1 26.9 3.3 3 4.1 5.2
2008 5.7 13.6 23.6 28 3.3 3.1 4.2 5.4
2009 5.6 13.8 23.4 27.2 3.9 3.3 4.1 5.1
2010 5.4 14.1 23.4 27 4 3.7 3.8 5.1
2011 5.5 13.9 23.1 27.3 3.6 3.8 3.9 4.9
2012 5.9 13.7 22.5 28.9 3.3 3.5 3.9 4.8
2013 6 13.1 21.7 29.6 3.2 3.3 3.8 4.7
2014 5.7 14.1 22.3 32.4 3.8 3.6 4.1 4.8
2015 5.9 13.8 21.5 31.1 3.6 3.4 4.1 4.6
2016 5.3 13.3 20.9 31 3.9 3.6 4.8 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.