3595_1026
3595_1026
kommunefakta
2018-02-25T22:16:00.000Z
no
Åseral kommune

Kommunefakta

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 943 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 29
5-9 år 29 30
10-14 år 31 36
15-19 år 46 31
20-24 år 41 38
25-29 år 31 22
30-34 år 15 22
35-39 år 31 24
40-44 år 21 21
45-49 år 33 44
50-54 år 45 29
55-59 år 38 34
60-64 år 31 17
65-69 år 24 14
70-74 år 15 22
75-79 år 3 17
80-84 år 13 15
85-89 år 6 10
90-94 år 1 6
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 8 21 30 3 0 0 0 0 0
2017 3 9 16 27 3 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åseral
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åseral
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 156
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 97
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 34
Helse- og sosialtjenester 98
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 336000 479000 253000
2006 165000 340000 512000 272000
2007 177000 389000 544000 268000
2008 205000 388000 632000 295000
2009 206000 416000 609000 351000
2010 213000 441000 670000 387000
2011 219000 468000 691000 428000
2012 228000 487000 701000 392000
2013 239000 506000 711000 422000
2014 246000 562000 770000 308000
2015 237000 572000 752000 320000
2016 245000 569000 775000 345000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åseral
Grunnskolenivå 233
Videregående skole-nivå 360
Universitets- og høgskolenivå kort 109
Universitets- og høgskolenivå lang 21
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Åseral
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 17.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 3.5 5.2
2010K3 4.2 4.2 4.1
2010K4 4.6 4.9 4.1
2011K1 5.9 4.6 7.7
2011K2 4.6 3 6.7
2011K3 3.5 3.4 3.5
2011K4 3.8 3.8 3.9
2012K1 4.8 5 4.6
2012K2 4.7 4.1 5.5
2012K3 5.4 4.9 6
2012K4 4.3 4.4 4.2
2013K1 5.7 4.8 6.8
2013K2 4.3 3.8 5
2013K3 4.7 3.8 5.9
2013K4 4.8 3 7.1
2014K1 5.9 4 8.4
2014K2 3.8 2.8 5.1
2014K3 2.6 1.6 3.9
2014K4 3.5 1.9 5.9
2015K1 5.5 4.7 6.4
2015K2 4.4 3.4 5.8
2015K3 3.4 3.5 3.4
2015K4 4.3 3.8 5
2016K1 5.2 4.4 6.1
2016K2 4.6 4.6 4.5
2016K3 5.9 6 5.7
2016K4 4.5 3.5 5.7
2017K1 5.4 4.3 6.9
2017K2 3.8 3.6 4.1
2017K3 4.1 3.7 4.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14.9 4.6 15.8 24 2.6 1 7.2 3.3
2008 13.6 4.5 15.2 23.6 2.3 1.1 7.2 3.5
2009 15.2 5.5 16.4 25.9 3.2 1.3 6.4 2.7
2010 14.6 5.4 17.2 25 2.6 1.4 8.5 3.1
2011 13.5 4.9 18.4 23.4 2.5 1.5 7.9 4.5
2012 13.8 5 18.4 24.9 2.7 1.6 8.4 4.6
2013 13.5 4.9 17.4 23.4 2.1 1.6 9.2 5.1
2014 13.7 4.8 18.8 23.4 2 1.7 8.3 4.3
2015 13.4 4.7 17.8 22.2 1.5 1.9 8.3 4.4
2016 16.3 5.3 17 23 2.3 2 5.9 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.