3595_1026
3595_1026
kommunefakta
2017-11-21T16:29:00.000Z
no
Åseral kommune

Kommunefakta

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

934 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 23 27
5-9 år 27 27
10-14 år 32 35
15-19 år 49 43
20-24 år 40 35
25-29 år 27 23
30-34 år 20 17
35-39 år 28 26
40-44 år 21 26
45-49 år 43 43
50-54 år 44 25
55-59 år 28 29
60-64 år 34 20
65-69 år 19 18
70-74 år 14 19
75-79 år 5 17
80-84 år 13 17
85-89 år 5 8
90-94 år 0 7
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 8 21 30 3 0 0 0 0 0
2017 3 9 16 27 3 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  9 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  10 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -4 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -4 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Åseral
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Åseral
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 156
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 97
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 34
Helse- og sosialtjenester 98
Personlig tjenesteyting 13

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 336000 479000 253000
2006 165000 340000 512000 272000
2007 177000 389000 544000 268000
2008 205000 388000 632000 295000
2009 206000 416000 609000 351000
2010 213000 441000 670000 387000
2011 219000 468000 691000 428000
2012 228000 487000 701000 392000
2013 239000 506000 711000 422000
2014 246000 562000 770000 308000
2015 237000 572000 752000 320000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Åseral
Grunnskolenivå 233
Videregående skole-nivå 360
Universitets- og høgskolenivå kort 109
Universitets- og høgskolenivå lang 21
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

7 327 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Åseral
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 17.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.5 4.3 4.8
2010K2 4.2 3.5 5.2
2010K3 4.2 4.2 4.1
2010K4 4.6 4.9 4.1
2011K1 5.9 4.6 7.7
2011K2 4.6 3 6.7
2011K3 3.5 3.4 3.5
2011K4 3.8 3.8 3.9
2012K1 4.8 5 4.6
2012K2 4.7 4.1 5.5
2012K3 5.4 4.9 6
2012K4 4.3 4.4 4.2
2013K1 5.7 4.8 6.8
2013K2 4.3 3.8 5
2013K3 4.7 3.8 5.9
2013K4 4.8 3 7.1
2014K1 5.9 4 8.4
2014K2 3.8 2.8 5.1
2014K3 2.6 1.6 3.9
2014K4 3.5 1.9 5.9
2015K1 5.5 4.7 6.4
2015K2 4.4 3.4 5.8
2015K3 3.4 3.5 3.4
2015K4 4.3 3.8 5
2016K1 5.2 4.4 6.1
2016K2 4.6 4.6 4.5
2016K3 5.9 6 5.7
2016K4 4.5 3.5 5.7
2017K1 5.4 4.3 6.9
2017K2 3.8 3.6 4.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

10,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14.9 4.6 15.8 24 2.6 1 7.2 3.3
2008 13.6 4.5 15.2 23.6 2.3 1.1 7.2 3.5
2009 15.2 5.5 16.4 25.9 3.2 1.3 6.4 2.7
2010 14.6 5.4 17.2 25 2.6 1.4 8.5 3.1
2011 13.5 4.9 18.4 23.4 2.5 1.5 7.9 4.5
2012 13.8 5 18.4 24.9 2.7 1.6 8.4 4.6
2013 13.5 4.9 17.4 23.4 2.1 1.6 9.2 5.1
2014 13.7 4.8 18.8 23.4 2 1.7 8.3 4.3
2015 13.4 4.7 17.8 22.2 1.5 1.9 8.3 4.4
2016 16.3 5.3 17 23 2.3 2 5.9 4.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  83 006 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.