3595_0214
3595_0214
kommunefakta
2017-09-23T20:12:00.000Z
no
Ås kommune

Kommunefakta

Ås - 0214 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

19 601 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 618 566
5-9 år 677 657
10-14 år 602 569
15-19 år 606 553
20-24 år 741 763
25-29 år 743 730
30-34 år 672 590
35-39 år 695 694
40-44 år 703 659
45-49 år 696 688
50-54 år 683 659
55-59 år 575 526
60-64 år 474 431
65-69 år 396 382
70-74 år 358 392
75-79 år 221 259
80-84 år 161 180
85-89 år 95 150
90-94 år 31 69
95-99 år 7 14
100 år eller eldre 2 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 72 300 372
1998K4 82 83 165
1999K4 63 234 297
2000K4 112 154 266
2001K4 63 142 205
2002K4 99 92 191
2003K4 115 -9 106
2004K4 80 62 142
2005K4 59 2 58
2006K4 134 209 343
2007K4 105 352 451
2008K4 94 448 539
2009K4 90 431 523
2010K4 103 249 347
2011K4 86 468 551
2012K4 95 197 284
2013K4 105 298 401
2014K4 143 389 534
2015K4 91 393 489
2016K4 112 188 296

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ås
Selveier 71.6
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 21.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ås
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 1233
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4332
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 718
Undervisning 1217
Helse- og sosialtjenester 1564
Personlig tjenesteyting 377

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 433000 549000 286000
2006 187000 452000 576000 303000
2007 201000 485000 621000 329000
2008 220000 530000 669000 344000
2009 224000 527000 670000 349000
2010 227000 538000 694000 366000
2011 232000 566000 730000 384000
2012 245000 588000 760000 392000
2013 256000 578000 778000 395000
2014 265000 585000 807000 416000
2015 268000 604000 827000 418000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ås
Grunnskolenivå 3361
Videregående skole-nivå 5210
Universitets- og høgskolenivå kort 3899
Universitets- og høgskolenivå lang 2614
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 87

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 868 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ås
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  368 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 12.3 25.1 25.8 2.5 2.1 6.7 3.3
2008 7.4 12.6 24.7 27.1 3.2 1.9 6 3.3
2009 7.5 13.3 24.3 26.4 3 1.6 6.9 2.8
2010 6.4 13.7 23.8 26.4 3.3 1.9 7.1 2.7
2011 6.3 15 22.9 26.4 3.7 1.9 5.5 2.7
2012 5.8 15.3 22.4 29.1 3.6 1.9 5.1 3
2013 6.2 15.3 21.5 29.3 3.2 1.8 4.7 3.4
2014 6.4 15.2 21.7 29.1 3.4 2.7 5 3.5
2015 6.3 15.1 21.9 27.6 3.8 2.9 5.1 3.5
2016 6.2 14.6 22.3 28.5 4.3 2.8 5.2 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  61 609 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.