3595_0214
3595_0214
kommunefakta
2018-01-19T06:43:00.000Z
no
Ås kommune

Kommunefakta

Ås - 0214 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 001 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 618 566
5-9 år 677 657
10-14 år 602 569
15-19 år 606 553
20-24 år 741 763
25-29 år 743 730
30-34 år 672 590
35-39 år 695 694
40-44 år 703 659
45-49 år 696 688
50-54 år 683 659
55-59 år 575 526
60-64 år 474 431
65-69 år 396 382
70-74 år 358 392
75-79 år 221 259
80-84 år 161 180
85-89 år 95 150
90-94 år 31 69
95-99 år 7 14
100 år eller eldre 2 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 234 207 470 164 92 84 78 111 129 78
2017 244 214 521 161 86 89 90 122 136 80

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ås
Selveier 71.6
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 21.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ås
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 1233
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4332
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 718
Undervisning 1217
Helse- og sosialtjenester 1564
Personlig tjenesteyting 377

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 433000 549000 286000
2006 187000 452000 576000 303000
2007 201000 485000 621000 329000
2008 220000 530000 669000 344000
2009 224000 527000 670000 349000
2010 227000 538000 694000 366000
2011 232000 566000 730000 384000
2012 245000 588000 760000 392000
2013 256000 578000 778000 395000
2014 265000 585000 807000 416000
2015 268000 604000 827000 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ås
Grunnskolenivå 3361
Videregående skole-nivå 5210
Universitets- og høgskolenivå kort 3899
Universitets- og høgskolenivå lang 2614
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 87

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ås
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.2 6.7
2010K3 5.6 4.4 7.1
2010K4 5.3 4.3 6.5
2011K1 5.9 4.4 7.7
2011K2 5.7 4.2 7.6
2011K3 5.6 4.2 7.4
2011K4 5 3.4 7.1
2012K1 5.1 3.5 7.1
2012K2 5 3.7 6.6
2012K3 5.6 4.2 7.3
2012K4 5.5 4.3 7
2013K1 6.2 4.7 8
2013K2 5.3 3.8 7.3
2013K3 5.3 4.4 6.4
2013K4 5.2 4.1 6.4
2014K1 5.3 4.1 6.8
2014K2 4.9 3.8 6.2
2014K3 5.2 3.9 6.8
2014K4 4.9 3.5 6.7
2015K1 5.2 4 6.6
2015K2 4.9 3.9 6.1
2015K3 5.2 4.1 6.5
2015K4 5.2 3.9 6.6
2016K1 4.9 3.7 6.3
2016K2 4.6 3.2 6.1
2016K3 5 3.8 6.3
2016K4 4.9 3.6 6.4
2017K1 5.2 3.7 6.9
2017K2 4.8 3.6 6.1
2017K3 4.8 3.7 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 12.3 25.1 25.8 2.5 2.1 6.7 3.3
2008 7.4 12.6 24.7 27.1 3.2 1.9 6 3.3
2009 7.5 13.3 24.3 26.4 3 1.6 6.9 2.8
2010 6.4 13.7 23.8 26.4 3.3 1.9 7.1 2.7
2011 6.3 15 22.9 26.4 3.7 1.9 5.5 2.7
2012 5.8 15.3 22.4 29.1 3.6 1.9 5.1 3
2013 6.2 15.3 21.5 29.3 3.2 1.8 4.7 3.4
2014 6.4 15.2 21.7 29.1 3.4 2.7 5 3.5
2015 6.3 15.1 21.9 27.6 3.8 2.9 5.1 3.5
2016 6.2 14.6 22.3 28.5 4.3 2.8 5.2 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.