3595_0906
3595_0906
kommunefakta
2017-09-23T20:18:00.000Z
no
Arendal kommune

Kommunefakta

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

44 691 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1243 1184
5-9 år 1386 1404
10-14 år 1374 1277
15-19 år 1499 1380
20-24 år 1401 1211
25-29 år 1344 1326
30-34 år 1372 1290
35-39 år 1401 1376
40-44 år 1618 1548
45-49 år 1670 1582
50-54 år 1475 1523
55-59 år 1439 1477
60-64 år 1371 1513
65-69 år 1330 1234
70-74 år 1009 1088
75-79 år 606 727
80-84 år 400 513
85-89 år 211 383
90-94 år 84 222
95-99 år 20 59
100 år eller eldre 0 6

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 103 12 115
1998K4 65 62 127
1999K4 79 106 185
2000K4 45 71 116
2001K4 50 -56 -6
2002K4 -4 -64 -68
2003K4 27 -60 -33
2004K4 52 154 206
2005K4 30 126 150
2006K4 61 163 231
2007K4 81 559 644
2008K4 98 441 540
2009K4 152 269 414
2010K4 109 466 574
2011K4 54 508 572
2012K4 120 409 535
2013K4 72 430 505
2014K4 82 294 378
2015K4 88 5 94
2016K4 73 190 261

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Arendal
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 4.2
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Arendal
Jordbruk, skogbruk og fiske 192
Sekundærnæringer 3969
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6920
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1384
Undervisning 1685
Helse- og sosialtjenester 4850
Personlig tjenesteyting 713

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 382000 498000 272000
2006 185000 397000 527000 292000
2007 202000 433000 567000 303000
2008 219000 469000 613000 327000
2009 223000 477000 615000 329000
2010 229000 491000 634000 339000
2011 240000 517000 658000 348000
2012 248000 543000 684000 358000
2013 256000 567000 708000 365000
2014 264000 584000 728000 374000
2015 268000 596000 743000 378000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Arendal
Grunnskolenivå 9839
Videregående skole-nivå 14124
Universitets- og høgskolenivå kort 8121
Universitets- og høgskolenivå lang 2635
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 226

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 878 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Arendal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 681 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.1 9.7 21.9 31.4 5 2 5.9 3.6
2008 5 11 20.2 31.5 5 2 5.6 3.3
2009 5.6 11.3 20 29.8 5.1 2 5.5 3.6
2010 4.9 11.8 20.6 30.5 5.1 2 5.5 3.3
2011 5.5 12.1 20.7 29.8 5.4 1.9 5.1 3.5
2012 5.1 11.6 19.5 31.4 5.3 2 7.3 3
2013 5.1 11.8 19.2 32.5 5.6 2.2 7.2 3
2014 4.9 12 17.9 31.2 5.4 2.1 7.9 3
2015 5.2 12.3 18.9 29.9 5.9 2.3 8.2 3.5
2016 5.4 11.5 18.5 28.9 6.2 2.4 7.7 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  80 570 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.