3595_1424
3595_1424
kommunefakta
2018-02-18T05:23:00.000Z
no
Årdal kommune

Kommunefakta

Årdal - 1424 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 306 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 133 125
5-9 år 144 130
10-14 år 139 130
15-19 år 189 145
20-24 år 181 152
25-29 år 158 114
30-34 år 139 142
35-39 år 169 135
40-44 år 160 150
45-49 år 222 169
50-54 år 215 216
55-59 år 221 170
60-64 år 173 167
65-69 år 165 142
70-74 år 146 157
75-79 år 92 115
80-84 år 63 116
85-89 år 50 70
90-94 år 19 29
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 4 125 36 21 10 19 12 0 0
2017 7 4 124 33 19 3 18 13 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Årdal
Selveier 69.8
Andels- / aksjeeier 19.3
Leier 10.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Årdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 10
Sekundærnæringer 1287
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 480
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 68
Undervisning 168
Helse- og sosialtjenester 498
Personlig tjenesteyting 52

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 197000 394000 561000 306000
2006 201000 406000 591000 318000
2007 216000 433000 622000 336000
2008 241000 475000 685000 354000
2009 242000 488000 691000 374000
2010 250000 504000 712000 383000
2011 261000 529000 729000 397000
2012 269000 551000 735000 409000
2013 270000 561000 763000 407000
2014 280000 590000 795000 407000
2015 296000 598000 822000 428000
2016 298000 606000 841000 450000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Årdal
Grunnskolenivå 1161
Videregående skole-nivå 2277
Universitets- og høgskolenivå kort 729
Universitets- og høgskolenivå lang 200
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Årdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 43.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 3.5 5.1
2010K3 6.4 5.8 7.2
2010K4 5.8 4.4 7.8
2011K1 5.6 4.1 7.8
2011K2 5.1 3.9 6.6
2011K3 5.2 4.3 6.6
2011K4 4.8 3.9 6
2012K1 4.4 3.8 5.1
2012K2 4.4 3.5 5.5
2012K3 5.1 4.3 6.2
2012K4 5.3 4.6 6.2
2013K1 5.7 4.8 6.8
2013K2 4.4 3.6 5.6
2013K3 5.1 4.1 6.6
2013K4 5 4.5 5.7
2014K1 4.8 3.7 6.2
2014K2 4.6 3.8 5.8
2014K3 5 4.2 6.1
2014K4 4.4 3.7 5.3
2015K1 4.7 3.4 6.3
2015K2 4 2.7 5.6
2015K3 4.8 3.7 6.1
2015K4 3.7 2.5 5.1
2016K1 3.6 2.2 5.4
2016K2 4 2.8 5.5
2016K3 3.8 2.7 5.1
2016K4 3.9 2.6 5.4
2017K1 3.7 2.5 5.2
2017K2 3.8 2.4 5.6
2017K3 4.1 3 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 8.2 18.7 36.5 1.5 1.4 5.2 4.5
2008 7.8 8.8 18.9 39 1.7 1.4 5.1 3.9
2009 7.5 8.7 17.5 38.5 1.5 1.3 6 3.6
2010 7.7 8.6 17 39.6 1.6 1.2 5.9 3.8
2011 9.6 8.5 16.2 39 1.8 1.5 5.1 3.9
2012 7.7 8.3 15.9 42 1.5 1.3 5 3.9
2013 7.6 8.4 15.7 43 1.6 1.2 5.6 4.3
2014 6.7 8.7 16.5 45 1.7 1.4 5 4.1
2015 6.5 8.1 16.2 43.7 1.9 1.4 5.6 4.6
2016 5.9 8.1 16.2 42.6 2.3 1.8 5.6 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.