3595_1871
3595_1871
kommunefakta
2017-04-28T10:16:00.000Z
no
Andøy kommune

Kommunefakta

Andøy - 1871 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

4 908 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 112 101
5-9 år 131 111
10-14 år 143 119
15-19 år 166 163
20-24 år 184 139
25-29 år 135 129
30-34 år 127 113
35-39 år 121 109
40-44 år 128 122
45-49 år 188 167
50-54 år 188 177
55-59 år 162 150
60-64 år 180 166
65-69 år 176 149
70-74 år 159 169
75-79 år 100 111
80-84 år 66 82
85-89 år 28 67
90-94 år 16 41
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 1 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 12 -124 -112
1998K4 -21 -58 -79
1999K4 15 -18 -3
2000K4 -13 -132 -145
2001K4 -11 -45 -56
2002K4 -8 -59 -67
2003K4 -8 -37 -45
2004K4 -17 -67 -84
2005K4 -16 -80 -96
2006K4 -4 -89 -93
2007K4 -9 -65 -74
2008K4 -25 -17 -44
2009K4 -21 -13 -32
2010K4 -20 55 31
2011K4 -22 16 -1
2012K4 -8 0 -8
2013K4 -9 -27 -31
2014K4 -7 9 -2
2015K4 -16 6 -11
2016K4 -12 -57 -72

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  172 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Andøy
Grunnskolenivå 1495
Videregående skole-nivå 1825
Universitets- og høgskolenivå kort 647
Universitets- og høgskolenivå lang 146
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Andøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 299
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 552
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 428
Undervisning 202
Helse- og sosialtjenester 458
Personlig tjenesteyting 51

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 361000 509000 277000
2006 173000 382000 538000 296000
2007 187000 409000 569000 306000
2008 201000 447000 612000 335000
2009 203000 454000 621000 354000
2010 214000 480000 653000 353000
2011 227000 512000 676000 369000
2012 234000 536000 712000 359000
2013 240000 541000 734000 378000
2014 252000 569000 747000 386000
2015 258000 585000 759000 399000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.8 7.7 20.7 36.5 1.7 1.7 3 2.4
2008 7.5 7.4 19.7 39.3 2 1.3 3.8 2.6
2009 7.8 9 19.1 41.9 1.9 1.5 3.4 2.7
2010 7.3 9.3 18.1 38.7 2.6 1.5 4.1 2.4
2011 6.7 9 18.2 38.4 3.5 1.8 3.8 2.5
2012 5.8 8.5 16.4 39.2 4 1.7 4.9 2.2
2013 6.1 8.7 17.5 39.6 5.2 1.7 3.7 2.6
2014 6 9.2 17.7 38.4 5.8 2.1 4.1 2.6
2015 7.5 9.2 18.1 35.1 5.9 2.8 3.6 2.8
2016 6.6 9.5 18.2 35.8 7.1 3 3.8 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 465 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.