3595_0429
3595_0429
kommunefakta
2018-02-21T16:13:00.000Z
no
Åmot kommune

Kommunefakta

Åmot - 0429 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 484 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 111 101
5-9 år 110 114
10-14 år 139 124
15-19 år 154 130
20-24 år 226 157
25-29 år 195 143
30-34 år 141 119
35-39 år 91 96
40-44 år 139 145
45-49 år 179 141
50-54 år 154 137
55-59 år 152 133
60-64 år 124 139
65-69 år 144 144
70-74 år 113 115
75-79 år 73 81
80-84 år 50 67
85-89 år 28 54
90-94 år 16 27
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 23 60 22 27 18 15 8 3 3 4
2017 23 60 29 28 24 17 8 6 4 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åmot
Selveier 72.2
Andels- / aksjeeier 1
Leier 26.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åmot
Jordbruk, skogbruk og fiske 124
Sekundærnæringer 267
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 535
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 507
Undervisning 149
Helse- og sosialtjenester 436
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 348000 503000 278000
2006 164000 340000 515000 265000
2007 177000 376000 545000 266000
2008 194000 406000 588000 306000
2009 198000 419000 589000 322000
2010 205000 434000 604000 341000
2011 218000 472000 631000 355000
2012 229000 491000 639000 370000
2013 237000 495000 671000 395000
2014 247000 509000 696000 396000
2015 252000 522000 708000 393000
2016 258000 543000 732000 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åmot
Grunnskolenivå 1333
Videregående skole-nivå 1420
Universitets- og høgskolenivå kort 718
Universitets- og høgskolenivå lang 125
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Åmot
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 4.1 6.5
2010K3 6.1 4.5 8.4
2010K4 5.4 4.3 7
2011K1 5.2 4.2 6.5
2011K2 4.9 3.6 6.7
2011K3 4.3 3.5 5.4
2011K4 4.6 4 5.5
2012K1 5.4 4.1 7.2
2012K2 4.9 3.9 6.3
2012K3 5.4 4.3 7.1
2012K4 4.9 3.5 6.9
2013K1 5.2 3.4 7.6
2013K2 4.8 3.3 6.8
2013K3 4.5 3.8 5.5
2013K4 4.7 3.5 6.3
2014K1 5.7 4.3 7.7
2014K2 5.5 4.6 6.8
2014K3 5.5 4.8 6.5
2014K4 4.5 3 6.5
2015K1 5 3.1 7.5
2015K2 4 2.1 6.3
2015K3 4.2 2.9 5.9
2015K4 4.8 3.2 6.8
2016K1 5.3 3.6 7.4
2016K2 4.5 3.1 6.3
2016K3 6 4.9 7.5
2016K4 5.3 4.3 6.6
2017K1 5.2 3.9 6.8
2017K2 4.6 3.1 6.4
2017K3 4.8 3.2 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.7 8.4 15.6 30.9 2.3 1.1 4.3 3.5
2008 11.5 8.2 15.7 30.9 2.7 1.4 4.2 3.7
2009 10.9 8.8 16.5 30.1 2.6 1.5 3.7 3.5
2010 10.2 8.5 16.3 30.4 3.4 1.5 3.4 3.2
2011 10.3 8.9 15.6 32.7 4 1.6 3.8 3.4
2012 10.1 9.5 15.7 34.6 2.2 3.1 3.5 3.2
2013 11.1 8.7 14.8 32.9 2.2 3.1 3.8 3.3
2014 10.3 9.7 15.3 34.1 2.3 3.5 3.6 3.2
2015 9.6 9.6 15.5 34.6 2.6 4.4 4.7 3.4
2016 9.5 8.6 15.8 34.6 2.8 5.5 4.3 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.