3595_2012
3595_2012
kommunefakta
2017-11-24T01:17:00.000Z
no
Alta kommune

Kommunefakta

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

20 555 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 641 672
5-9 år 646 716
10-14 år 724 662
15-19 år 839 734
20-24 år 846 743
25-29 år 783 741
30-34 år 682 672
35-39 år 586 493
40-44 år 741 688
45-49 år 774 776
50-54 år 672 668
55-59 år 560 535
60-64 år 579 515
65-69 år 502 494
70-74 år 340 319
75-79 år 239 248
80-84 år 133 187
85-89 år 74 148
90-94 år 18 46
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 87 91 240 68 45 64 39 11 14 3
2017 92 91 251 63 51 60 57 15 14 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  273 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  121 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  198 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  34 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Alta
Selveier 75.7
Andels- / aksjeeier 7.5
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Alta
Jordbruk, skogbruk og fiske 359
Sekundærnæringer 2083
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3405
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 521
Undervisning 1066
Helse- og sosialtjenester 2244
Personlig tjenesteyting 347

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 409000 529000 288000
2006 196000 427000 562000 310000
2007 212000 459000 607000 330000
2008 225000 491000 661000 353000
2009 229000 494000 667000 362000
2010 236000 515000 688000 369000
2011 251000 543000 715000 386000
2012 259000 568000 748000 399000
2013 273000 578000 774000 398000
2014 278000 608000 792000 418000
2015 288000 624000 809000 431000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Alta
Grunnskolenivå 5097
Videregående skole-nivå 5537
Universitets- og høgskolenivå kort 3911
Universitets- og høgskolenivå lang 951
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 99

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 456 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Alta
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 8 7.3 8.9
2010K2 8.1 6.8 9.7
2010K3 9.1 7.6 11
2010K4 8.6 7.1 10.5
2011K1 8.1 6.8 9.6
2011K2 7.9 6.3 9.7
2011K3 7.2 5.6 9.2
2011K4 7 5.5 9
2012K1 7.2 5.7 9.1
2012K2 7 5.2 9.1
2012K3 7.6 6.2 9.3
2012K4 7.3 5.8 9.3
2013K1 8 6.6 9.7
2013K2 7.2 6 8.7
2013K3 7.6 6.2 9.6
2013K4 7.3 5.9 8.9
2014K1 7.6 6.1 9.4
2014K2 7.1 5.3 9.3
2014K3 7.2 5.6 9.1
2014K4 7.3 5.4 9.5
2015K1 7.3 5.9 9.1
2015K2 6.9 5.4 8.7
2015K3 6.6 5.4 8.2
2015K4 6.4 5.2 7.9
2016K1 6.9 5.2 8.8
2016K2 6.6 5 8.4
2016K3 6.1 4.9 7.6
2016K4 6.8 5.4 8.4
2017K1 7.5 5.9 9.3
2017K2 7 5.2 9.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 10.3 24.9 27 2.9 2.4 6.3 3.8
2008 6.9 10.8 25.2 27.5 3 2.4 6.6 4.7
2009 6.6 10.2 25.4 27.1 3.4 2.6 6.2 4.6
2010 7.1 10.8 25.4 28.3 3.5 2.8 4 4.8
2011 6.8 11.1 24 27.4 3.6 2.6 5.4 5.6
2012 4.7 11.4 23.5 30.1 4.1 2.9 4 5.3
2013 4.7 10.8 22 30.1 4.5 2.9 6 5.8
2014 5 11.1 21.2 31.8 4.5 2.7 4.1 6.2
2015 4.5 11 21.6 31.3 5 3.1 4.1 5.9
2016 4.9 10.6 20.8 32.3 3.9 4.1 3.7 5.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 497 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.