3595_1820
3595_1820
kommunefakta
2017-11-18T07:14:00.000Z
no
Alstahaug kommune

Kommunefakta

Alstahaug - 1820 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

7 455 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 204 187
5-9 år 206 185
10-14 år 241 219
15-19 år 261 230
20-24 år 246 244
25-29 år 235 228
30-34 år 231 210
35-39 år 190 189
40-44 år 194 230
45-49 år 281 288
50-54 år 265 246
55-59 år 239 247
60-64 år 255 232
65-69 år 249 253
70-74 år 184 205
75-79 år 120 124
80-84 år 80 98
85-89 år 35 50
90-94 år 17 26
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 38 102 30 119 39 40 20 0 0
2017 20 40 112 31 116 26 44 23 5 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  65 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  69 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -4 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -54 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Alstahaug
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 4.1
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Alstahaug
Jordbruk, skogbruk og fiske 160
Sekundærnæringer 508
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1305
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 215
Undervisning 331
Helse- og sosialtjenester 979
Personlig tjenesteyting 97

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 365000 508000 283000
2006 181000 392000 527000 285000
2007 193000 422000 583000 297000
2008 207000 464000 627000 324000
2009 214000 470000 634000 339000
2010 222000 485000 653000 345000
2011 234000 522000 675000 356000
2012 244000 536000 708000 368000
2013 251000 560000 729000 381000
2014 255000 574000 753000 402000
2015 264000 589000 775000 408000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Alstahaug
Grunnskolenivå 1910
Videregående skole-nivå 2360
Universitets- og høgskolenivå kort 1292
Universitets- og høgskolenivå lang 356
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 582 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Alstahaug
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 43

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.9 4.8 7.1
2010K2 5.7 4.7 6.9
2010K3 6.1 4.9 7.6
2010K4 6.1 4.8 7.6
2011K1 5.8 4.5 7.4
2011K2 5.9 4.4 7.7
2011K3 6.3 5.3 7.6
2011K4 6.7 5.5 8.1
2012K1 6.5 5.2 8
2012K2 5.9 4.4 7.6
2012K3 5.4 4.2 6.7
2012K4 5 3.6 6.6
2013K1 5.3 4.2 6.6
2013K2 5.5 4.7 6.4
2013K3 6.2 5.5 7.2
2013K4 5.6 5 6.3
2014K1 5.6 5 6.3
2014K2 5.3 4.1 6.6
2014K3 5.4 4.2 6.9
2014K4 5 3.8 6.4
2015K1 5.5 3.8 7.4
2015K2 5.1 3.9 6.5
2015K3 5.7 4.8 6.7
2015K4 6 4.6 7.5
2016K1 5.6 4.5 6.8
2016K2 5 3.7 6.4
2016K3 5.6 4.3 7
2016K4 5.6 4.1 7.1
2017K1 5.9 5 6.9
2017K2 5.8 4.9 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-0,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 7.9 25.9 25.5 5.2 2.9 5.8 3.4
2008 9 8.5 25.9 27.2 5.1 2.6 3 3.4
2009 7.5 9.8 24.6 25.7 5.2 2.3 5.9 3.9
2010 8.1 9.5 23.9 25.2 5.6 2.3 5.4 3.9
2011 6.8 9.8 23.3 24.4 6.2 2.5 6.1 3.2
2012 8 8.9 22.4 25.7 5.8 3.9 6.2 3.1
2013 7.5 8.9 20.9 25.7 5 4.4 6.2 3
2014 7.6 10.3 20.3 29.2 5 4.2 3.6 3.3
2015 6.9 9.8 18.7 26.1 5.2 4.6 5.4 4.5
2016 6.4 9.5 19.7 26.8 5.4 4.9 5.7 5.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  127 233 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.