3595_1504
3595_1504
kommunefakta
2017-11-18T07:12:00.000Z
no
Ålesund kommune

Kommunefakta

Ålesund - 1504 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

47 446 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1412 1300
5-9 år 1503 1351
10-14 år 1464 1367
15-19 år 1543 1455
20-24 år 1743 1558
25-29 år 1823 1623
30-34 år 1792 1555
35-39 år 1659 1512
40-44 år 1735 1502
45-49 år 1738 1614
50-54 år 1545 1390
55-59 år 1414 1381
60-64 år 1328 1374
65-69 år 1156 1171
70-74 år 956 981
75-79 år 529 654
80-84 år 396 555
85-89 år 254 451
90-94 år 101 240
95-99 år 14 53
100 år eller eldre 1 6

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 180 717 1063 188 73 120 197 70 34 124
2017 179 732 1051 186 99 137 206 85 40 132

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  542 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  368 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  275 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  110 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ålesund
Selveier 75.2
Andels- / aksjeeier 7.4
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ålesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 326
Sekundærnæringer 4690
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9766
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1069
Undervisning 1812
Helse- og sosialtjenester 5507
Personlig tjenesteyting 783

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 396000 526000 276000
2006 191000 416000 557000 296000
2007 207000 457000 603000 307000
2008 224000 491000 655000 335000
2009 230000 496000 662000 341000
2010 236000 518000 684000 348000
2011 242000 547000 713000 362000
2012 253000 572000 740000 372000
2013 264000 598000 769000 386000
2014 271000 612000 796000 401000
2015 276000 620000 814000 415000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ålesund
Grunnskolenivå 9346
Videregående skole-nivå 14088
Universitets- og høgskolenivå kort 9996
Universitets- og høgskolenivå lang 3015
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 239

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 435 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ålesund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.4 4.1 7.1
2010K2 5.3 3.9 6.9
2010K3 5.7 4.5 7.2
2010K4 5.7 4.5 7.2
2011K1 6 4.6 7.7
2011K2 5.5 4 7.3
2011K3 5.5 4.1 7.3
2011K4 5.3 3.8 7.2
2012K1 5.4 4 7.3
2012K2 5.1 3.7 6.8
2012K3 5 3.8 6.5
2012K4 5.3 3.9 7
2013K1 5.4 3.9 7.3
2013K2 4.8 3.4 6.6
2013K3 5 3.7 6.8
2013K4 5 3.5 6.7
2014K1 5.3 3.6 7.4
2014K2 5.3 3.6 7.4
2014K3 5.2 3.7 7.1
2014K4 5.2 3.7 7
2015K1 5.5 3.8 7.6
2015K2 5.1 3.5 7
2015K3 5.3 4 6.9
2015K4 5.5 4.3 7
2016K1 5.6 4.1 7.3
2016K2 5.1 3.9 6.7
2016K3 5.3 4.1 6.7
2016K4 5.2 4 6.7
2017K1 5.4 3.9 7.2
2017K2 4.9 3.5 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.3 10 21.7 31.9 3.7 2.6 4.9 3.9
2008 6 10.6 20.8 33.5 3.4 2.4 5 4
2009 5.5 12.4 20.3 31.3 3.7 2.3 4.7 3.8
2010 5.3 13 20.4 30.8 3.9 2.5 4.4 3.7
2011 5.7 13 20.1 30.7 3.6 3.1 4.2 3.8
2012 5.6 13.5 19.3 33.2 3.4 3.4 4.1 3.7
2013 5.4 13 19.1 32.6 3.5 3.3 4.2 3.4
2014 5.4 13.5 18.8 33.4 3.4 3.6 4.7 3
2015 5.2 12.5 18.9 31.2 3.7 3.7 4.4 3.3
2016 5.3 12.3 19.1 31 3.9 3.8 4.6 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 808 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.