3595_0619
3595_0619
kommunefakta
2017-11-21T16:40:00.000Z
no
Ål kommune

Kommunefakta

Ål - 0619 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 634 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 102 101
5-9 år 156 137
10-14 år 145 168
15-19 år 147 174
20-24 år 149 119
25-29 år 130 106
30-34 år 123 103
35-39 år 121 108
40-44 år 147 149
45-49 år 166 159
50-54 år 167 152
55-59 år 174 174
60-64 år 157 172
65-69 år 152 141
70-74 år 107 132
75-79 år 79 85
80-84 år 56 83
85-89 år 35 70
90-94 år 24 32
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 2 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 3 167 12 23 26 6 11 4 0
2017 17 0 161 9 50 24 6 6 4 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  32 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  43 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  21 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -13 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ål
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 18

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ål
Jordbruk, skogbruk og fiske 105
Sekundærnæringer 637
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 758
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 113
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 483
Personlig tjenesteyting 80

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 369000 502000 290000
2006 171000 387000 521000 297000
2007 190000 425000 561000 309000
2008 207000 456000 600000 326000
2009 206000 457000 605000 353000
2010 215000 479000 629000 356000
2011 229000 506000 659000 342000
2012 239000 524000 675000 355000
2013 256000 534000 707000 373000
2014 262000 561000 754000 387000
2015 269000 582000 762000 394000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ål
Grunnskolenivå 922
Videregående skole-nivå 1823
Universitets- og høgskolenivå kort 784
Universitets- og høgskolenivå lang 192
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 483 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ål
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.9 3.7 6.2
2010K2 4.2 3 5.6
2010K3 4.8 3.8 6
2010K4 4.7 3.6 6.1
2011K1 5.6 4.3 7.3
2011K2 5 3.9 6.3
2011K3 4.5 3.4 5.9
2011K4 4.4 3.2 6
2012K1 5.3 3.7 7.1
2012K2 4.1 2.7 5.7
2012K3 4.5 3 6.4
2012K4 4.3 2.9 6
2013K1 5.1 4.1 6.3
2013K2 3.7 2.9 4.8
2013K3 3.7 2.6 5.2
2013K4 3.8 2.8 5.1
2014K1 4.3 3 5.8
2014K2 3.7 2.2 5.5
2014K3 3.6 2.9 4.6
2014K4 4.3 3.7 5.2
2015K1 4.5 3.8 5.3
2015K2 3.7 2.7 4.8
2015K3 4.4 3.4 5.4
2015K4 4.5 2.8 6.6
2016K1 4.5 3.1 6
2016K2 3.9 2.7 5.2
2016K3 4.7 3.7 5.8
2016K4 4.2 3.4 5.2
2017K1 5.2 4.2 6.4
2017K2 4.8 3.6 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.3 6.8 18 29 2.2 4.5 3.7 5.2
2008 9.6 6.9 18.1 29.3 2.4 5 4.8 5.1
2009 8.9 7 17.7 27.6 2.6 5.1 5.1 4.8
2010 8 7.4 18.6 28.9 2.8 5 5.1 4.4
2011 7.4 6.9 17.3 28 2.6 7.8 4.7 4
2012 8.1 6.7 16.8 26.6 3.6 8.4 4.3 4.5
2013 7.4 6.9 16.8 27.6 2.5 8.7 4.8 4.2
2014 7.4 7 16.9 28.2 2.3 9.2 4.8 4.6
2015 9.9 7.1 17.1 27.6 2.4 10.8 5.6 4.3
2016 10.1 6.7 16.6 28.4 2.9 10 5.3 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  84 148 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.