3595_1622
3595_1622
kommunefakta
2018-02-21T16:09:00.000Z
no
Agdenes kommune

Kommunefakta

Agdenes - 1622 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 702 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 42 35
5-9 år 42 46
10-14 år 44 46
15-19 år 43 56
20-24 år 69 45
25-29 år 39 35
30-34 år 45 41
35-39 år 36 28
40-44 år 45 49
45-49 år 64 65
50-54 år 62 58
55-59 år 75 58
60-64 år 58 51
65-69 år 53 53
70-74 år 59 54
75-79 år 35 31
80-84 år 26 43
85-89 år 22 24
90-94 år 8 17
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 51 8 12 0 0 0 0 0 3
2017 10 50 7 15 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Agdenes (-2017)
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Agdenes (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 188
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 214
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 46
Undervisning 49
Helse- og sosialtjenester 184
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 146000 309000 491000 317000
2006 151000 329000 496000 271000
2007 162000 365000 533000 324000
2008 172000 411000 578000 324000
2009 179000 403000 574000 361000
2010 188000 434000 592000 352000
2011 200000 481000 624000 358000
2012 213000 502000 673000 354000
2013 219000 523000 678000 375000
2014 224000 546000 691000 358000
2015 236000 542000 711000 371000
2016 244000 577000 716000 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Agdenes (-2017)
Grunnskolenivå 476
Videregående skole-nivå 686
Universitets- og høgskolenivå kort 214
Universitets- og høgskolenivå lang 39
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Agdenes (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 42.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 4.4 6.1
2010K3 5.5 4.8 6.5
2010K4 6.2 5.4 7.3
2011K1 5.3 4.1 6.8
2011K2 5.6 5.3 5.9
2011K3 5.5 3.9 7.5
2011K4 4.4 3.2 5.8
2012K1 4.8 3.7 6.1
2012K2 4.8 4.4 5.4
2012K3 4.9 4 6.1
2012K4 5 2.8 7.9
2013K1 5.8 4.3 8
2013K2 4.9 2.9 7.7
2013K3 4.5 4 5.2
2013K4 5.3 3.5 7.7
2014K1 5.6 4.7 6.9
2014K2 4.9 3.9 6.3
2014K3 5.9 4.8 7.5
2014K4 4.5 2.9 6.7
2015K1 4.8 2.9 7.5
2015K2 4.6 3 6.7
2015K3 4.9 3.6 6.8
2015K4 5.1 3.3 7.4
2016K1 5.1 3.3 7.3
2016K2 4.6 3.2 6.6
2016K3 3.9 3.1 5
2016K4 3.7 2.7 5.1
2017K1 5 3.5 7.1
2017K2 5.3 4 6.9
2017K3 7.1 6.1 8.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11 5.6 20.9 35.1 2 1.6 6.1 1.4
2008 11 5.9 20.7 33.5 1.4 1.7 6.3 2.8
2009 10.3 5.9 20.8 34.8 1.1 1.6 5.1 1.2
2010 10.6 6.2 21.2 36.7 1.4 1.6 5.5 1.6
2011 10.9 5.8 20.3 36.9 1.1 1.1 5.3 2.2
2012 10.9 6.3 20.1 39.3 0.8 1.2 5.6 2.4
2013 10.3 6.1 18 37.4 0.7 1.2 5.7 2.4
2014 11.1 6.7 17.8 39.3 0.8 1.3 5.5 2.3
2015 11.2 6.9 17 37.6 0.8 0.7 5.7 2.3
2016 11.3 7.3 17.3 38.1 0.9 0.7 5.7 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.