Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel: Innvandrere i Norge, familie- og husholdningsstruktur Publisering
 • Befolkning
Internett-målinga, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Kommende publisering er utsatt fra 18. september til 20. november 2017. Avfall fra byggeaktivitet, 2015 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil over grensen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommende publisering er utsatt fra 20. september til 21. november 2017. Avfallsregnskapet, 2015 Publisering
 • Natur og miljø
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
SSP: Muslimer i Norge Publisering
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 46 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Verdipapirer, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sosialhjelp, krisesentre, ny tabell i statistikkbanken Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitet, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Innvandrere i Norge, Levekår Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Rapport: Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Godstransport med norske lastebiler, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
SSP: Kjønnsforskjeller i innvandreres selvopplevd helse Publisering
 • Helse
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 47 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Innenlandske transportytelser, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lønnsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Tidsskriftet Økonomiske analyser 4/2017 og konjunkturtendensene Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kredittindikator, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rapport: Barnetilsynsundersøkelse 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Innvandring og innvandrere
Fritidsbyggområder, 1. januar 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Innvandrere i Norge, Innvandringsgrunn Publisering
 • Innvandring og innvandrere
Banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
SSP: Kvinners og menns lønn Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Inntekter, personlig næringsdrivende, 2016 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Praktisk bistand fra den kommunale omsorgstjenesten Publisering
 • Helse
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
Stortingsvalget, valgdeltakelse, 11. september 2017 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grensehandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, oktober 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kommende publisering er utsatt fra 13.november til 8. desember 2017 Arealbruk i tettsteder, 1. januar 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Innvandrere i Norge, kriminalitet Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Artikkel: Innvandrere i Norge, boforhold Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Leiemarkedsundersøkelsen, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2016 Publisering
 • Priser og prisindekser
Materialstrømsregnskap, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Farlig avfall, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Statistiske analyser: Kulturstatistikk 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2016 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 49 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Villreinjakt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Elevar i grunnskolen, 1. oktober 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, 1990-2016 Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1991-2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp av klimagasser, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Folkemengde og befolkningsendringar, 31. desember 2017, beregnede tall Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Veitrafikkulykker med personskade, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 4. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2014-2016 Publisering
 • Priser og prisindekser
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2016 Publisering
 • Befolkning
Omsetning i varehandel, 4. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Rapport: Kommunale avløp - Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Regnskap for private barnehager, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Svalbard
Kommende publisering er utsatt fra 4. til 19. desember 2017 Befolkning og areal i tettsteder, 1. januar 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Natur og miljø
Sykefravær, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlige innkjøp, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggeareal, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kollektivtransport, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 4. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Offentlige foretak, regnskap, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Skatt for selskaper, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kredittindikator, november 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, november 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produsentprisindeksen, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 1 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Artikkel: Offentlige helseforetaks kjøp av private helsetjenester Publisering
 • Helse
Fiskeri, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, november 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, november 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 2 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Røykevaner, 2017 Publisering
 • Helse
Skatterekneskap, desember 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Strukturen i jordbruket, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, november 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Opna konkursar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Skogavvirkning for salg, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 3 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2016 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Registrerte arbeidsledige, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Nasjonale prøver, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Virksomheter, 2016/2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2016/2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kredittindikator, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 4 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbruksundersøkinga, 2015/2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lønn, alle ansatte, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Banker og kredittforetak, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Samer, 2016-2017 Publisering
 • Befolkning
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 5 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Føretak, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ordreindeks for industri, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Nasjonalregnskap, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Potet- og grovfôravlingar, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Forskning og utvikling i næringslivet, 2016, endelige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, desember 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Renter i banker og kredittforetak, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 6 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Utenrikshandel med varer, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 5. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Ledige stillingar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogeiernes inntekt, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lufttransport, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i varehandel, 5. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Skatterekneskap, januar 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Landbruksundersøkinga, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Statsgjelden, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Internett-målinga, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, desember 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirfond, kvartalstall, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet, 2016 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirer, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Folkemengde og befolkningsendringar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Ekteskap og skilsmisser, 2017 Publisering
 • Befolkning
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Folkemengde og befolkningsendringar, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Selskapers inntekter og fradrag, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, januar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Lønnsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 9 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, januar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Helseregnskap, 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Helse
Eksport av laks, uke 10 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Sykefravær, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Utenrikshandel med varer, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, februar 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Satellittregnskap for turisme, 2015-2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Pengemengde, januar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kredittindikator, januar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Veitrafikkulykker med personskade, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elgjakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Hjortejakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 11 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Grensehandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, januar 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Registrerte kjøretøy, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 12 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, februar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 13 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Husdyrhald, 1. januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Registrerte jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Kjøtproduksjon, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 14 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, mars 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 15 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 6. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 6. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Boliger, 1. januar 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 16 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogsveier, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, februar 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogkultur, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjørelengder, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 6. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Detaljomsetningsindeksen, mars 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 17 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for industri, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Hagebruksavlingar, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 18 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Veitrafikkulykker med personskade, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ledige stillingar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 19 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, april 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 20 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirer, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Detaljomsetningsindeksen, april 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 21 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lønnsindeks, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 22 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Drosjetransport, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
Overnattingar, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 23 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, mai 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 24 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Registrert avgang av store rovdyr, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 1. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 25 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Barnevern, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, mai 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 26 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konsumprisindeksen, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 27 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juni 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 28 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, juni 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Aktive jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Småvilt- og rådyrjakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for industri, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, juli 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Lønnsindeks, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, juli 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Landsskogtakseringen, 2013-2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konsumprisindeksen, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, august 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogavvirkning for salg, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogeiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, august 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenrikshandel med varer, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, september 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for industri, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Etablerere i næringslivet, 2015-2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Lønnsindeks, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
Harmonisert konsumprisindeks, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenrikshandel med varer, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
Ordreindeks for industri, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Lønnsindeks, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Til toppen