Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere ombygde skogsveier

  Det ble ferdigstilt 412 kilometer med ombygde helårsbilveier og sommerbilveier i 2016. Det er en økning på 77 kilometer fra 2015.

  Artikkel
 • Liten nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 16 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,85 kr/kg, ein liten nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mer hogst og bedre priser

  Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 1. kvartal 2017 enn samme periode i 2016. I gjennomsnitt fikk skogeierne 344 kroner per kubikkmeter, en økning på 5,5 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 15 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,13 kr/kg, ei auke på 3,7 prosent samanlikna med veka før. 

  Artikkel
 • Færre bedrifter med slaktekylling

  28 000 husdyrprodusentar søkte om produksjonstilskott per 1. januar 2017 – 400 færre enn året før, viser nye tal frå statistikken Husdyrhald. Det er talet på bedrifter med kyllingproduksjon som fell mest.

  Artikkel
 • Meir kjøt til middagsborda

  Samla kjøtproduksjon auka med 3,5 prosent frå 2015 til 2016 og kom opp i 344 100 tonn. Det var auke i produksjonen av alle kjøtslaga, og størst var auken i fjørfeproduksjonen. Rogaland toppar lista både for slakta svin, fjørfe, storfe og sau.

  Artikkel
 • Kvinner utgjør nå nesten hver sjuende registrerte jeger

  I underkant av en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2016/2017. Med 14 prosent er kvinner fortsatt underrepresentert i Jegerregisteret, men de har hatt en formidabel prosentvis vekst de siste årene.

  Artikkel
 • Mjølkeproduksjonen ikke det den en gang var

  Mjølkeproduksjonen regnes av mange som ryggraden i norsk jordbruk. Mjølk er det enkeltproduktet som gir størst inntekter, men betydningen er fallende.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø 2016

  Rapporter 2017/04

  Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 prosent i perioden 1999 til ...

  Publikasjon
 • Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

  Artikkel
 • Norge og de ville dyrene

  SSB analyse 2017

  Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar deg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

  Artikkel
 • Karneval og oljestrid

  SSB analyse 2017

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte karnevalsstemning under Lofotfisket.

  Artikkel
 • Frå attåtnæring til milliardindustri

  SSB analyse 2017

  Oppdrettsnæringa byrja i det små i 1970-åra som attåtnæring for kystbøndene. I dag produserer Noreg over halvparten av all atlantisk oppdrettslaks i verda.

  Artikkel
 • Mer hogst tross lavere priser

  Skogeierne solgte i underkant av 10,4 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016, 186 000 kubikkmeter mer enn året før. Bare en gang tidligere, i driftsåret 1989/90, ble det hogd mer tømmer for salg enn i 2016.

  Artikkel
 • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015

  Rapporter 2016/45

  En tredel av arealet med spiselige vekster ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang i løpet av fjoråret. Andelen for arealer med prydplanter var 83 prosent.

  Publikasjon