260863
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
260863
Hedmark ned fra jakttrona for første gang siden 1950-årene
statistikk
2017-03-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Antall tillatt felte og felte elg 2016/2017. Nedgangen fortsetter for elgjakta. I 2016/2017 ble det felt 30 800 elg.

Elgjakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

30 829

felte elger i jaktåret 2016/2017

Felte elg. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2016-20172016-20172015-2016 - 2016-20172012-2013 - 2016-2017
I alt30 829100,0-1,0-11,0
Hanndyr
Kalv5 36917,41,9-7,4
1 1/2 år5 26217,1-3,1-6,7
Eldre6 79022,0-0,7-12,0
Hunndyr
Kalv5 02616,3-0,2-7,8
1 1/2 år3 88312,63,9-7,0
Eldre4 49914,6-6,8-23,3

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke

Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke1
2015-20162016-2017
Tillatt felte elgFelte elgHanndyrHunndyrFellingsprosentTillatt felte elgFelte elgHanndyrHunndyrFellingsprosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Hele landet40 74331 13617 53513 6017640 09730 82917 42113 40877
Østfold1 5011 135617518761 4051 09660748978
Akershus1 5731 196674522761 2521 02158144088
Oslo1544422222915458332538
Hedmark7 4355 3973 0062 391737 1925 0492 8962 15370
Oppland4 3523 2891 8921 397764 2733 2711 8791 39277
Buskerud3 3422 2631 2261 037683 0132 0201 12889267
Vestfold5203311971346440130118411775
Telemark2 2551 637963674732 4901 62094667465
Aust-Agder1 179693397296591 22477141735463
Vest-Agder1 128611355256541 07364537127460
Rogaland2069961384819778403840
Hordaland91372017419036221440
Sogn og Fjordane63159624641711627
Møre og Romsdal4962871591285850026715511253
Sør-Trøndelag3 2282 7201 5241 196843 3342 9271 6321 29588
Nord-Trøndelag6 0255 3572 9832 374895 9805 3292 9152 41489
Nordland4 2853 6722 1351 537864 3783 8442 2151 62988
Troms - Romsa1 8441 515810705822 0091 66790576283
Finnmark - Finnmárku1 066838485353791 06881248432876
Svalbard0000.0000.

Tabell 2 
Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall

Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
I altKalv1 1/2 årEldre
HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
2016-2017
Hele landet30 8295 3695 0265 2623 8836 7904 499
Østfold1 096168142256198183149
Akershus1 021224171168133189136
Oslo58101444197
Hedmark5 0491 0539377735401 070676
Oppland3 271498421564403817568
Buskerud2 020286251392290450351
Vestfold301685436268037
Telemark1 620240256293173413245
Aust-Agder77188117164119165118
Vest-Agder645817512799163100
Rogaland78101510132010
Hordaland363692106
Sogn og Fjordane17122084
Møre og Romsdal267513642336243
Sør-Trøndelag2 927593549472332567414
Nord-Trøndelag5 3291 0031 0568926601 020698
Nordland3 844567530665528983571
Troms - Romsa1 667310288269204326270
Finnmark - Finnmárku81211510612412624596

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken. 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald

Et vald er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/andel kalver, 1 1/2-åringer og voksne hanndyr og voksne hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felte dyr.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av hjortevilt etter kjønn og alder

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Elgjakt
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble statistikken samlet inn med utgangspunkt i det jaktarealet kommunen forvalter og ikke etter areal innenfor egen kommunegrense som tidligere, se også 6.1. For disse to årene er mange kommunetall ikke sammenlignbare med andre år. I jaktåret 2008/09 ble fellingstallene bare publisert ned til fylkesnivå. Kommunetall for dette året kan fås på forespørsel. Fra og med 2009/10 blir statistikken igjen samlet inn og publisert etter kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av elgjakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1889. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt- i den utstrekning man fikk kjennskap til det.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene publiseres første gang som foreløpige. Det skyldes at kommunene kan få inn rettelser i etterkant av publisering. Det er vanligvis bare små korrigeringer, noe som gir marginale forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på elg som utøves lovlig i Norge.

Datakilder og utvalg

Jaktansvarlig person i hvert vald er ansvarlig for å rapporterer til kommunen som adminsitrerer jakta. Kommunen er ansvarlig for å legge data inn i Hjorteviltregisteret og sørge for rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema for utfylling av fellingstalllene sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskejma.

Sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet etter alder og kjønn.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenliknbar tilbake til 1952 (se også avsnitt 2.1).

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvalter uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som hadde satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, falt ut av statistikken disse to årene. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I 2007/08 ble i overkant av 60 kommuner med elgjakt berørt av denne endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir igjen statististikken samlet inn og publisert etter kommune.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av elgstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte elg totalt. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble alle dyr ført som felt i den kommunen som har forvaltningsansvaret, uavhengig av i hvilken kommune dyret ble felt. Dette kan også ha forekommet i noen av de foregående årene. Fra 2009/10 er det god kontroll på hvilken kommuen dyrene ble felt i.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for elgjakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i så å si alle kommunene hvor det har vært elgjakt.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB