Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

  • KPI opp 0,4 prosent i juni

    Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mai til juni, hovedsakelig som følge av høyere priser på passasjertransport med fly. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i juni, mens KPI-JAE steg 1,6 prosent de siste tolv månedene.

    Artikkel
  • Styrket vekst i detaljhandelen

    Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,3 prosent fra april til mai i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter svak vekst de to foregående månedene.

    Artikkel
  • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

    Rapporter 2017/17

    Er det slik at de som tjener mest også bruker mest? Hvor mye betyr egentlig trygdeordninger for de med lavest inntekt? I denne rapporten kombineres forbruksundersøkelsen og inntekts- og formuesstatistikken med makrostørrelser fra nasjonalregnskape...

    Publikasjon
  • Færre unge har deltidsjobb

    Stadig færre tenåringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, for eksempel i form av en deltidsjobb eller sommerjobb. Mens nærmere tre av fire 17-åringer hadde inntekter fra slike jobber på slutten av 1990-tallet, gjaldt dette bare om lag halvparte...

    Artikkel
  • Norske og danske husholdninger har høyest gjeld i Norden

    Samfunnsspeilet 2/2017

    Norske og danske husholdningers gjeld utgjorde rundt 600 000 norske kroner per innbygger ved utgangen av 2015. Danske husholdningers finansielle nettoformue var 587 000 kroner høyere enn nettoformuen til norske husholdninger i 2015.

    Artikkel
  • Svak prisoppgang i mai

    Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av høyere priser på matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i mai, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene. 

    Artikkel
  • HKPI opp 0,3 prosent sist månad

    Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) viste ein oppgang på 0,3 prosent frå april til mai. Tolvmånadersveksten var 2,2 prosent i mai, ned 0,1 prosentpoeng frå april.

    Artikkel
  • Fortsatt svak vekst i detaljhandelen

    Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,1 prosent fra februar til mars.

    Artikkel
  • Uendret varekonsum

    Husholdningenes varekonsum økte 0,1 prosent fra mars til april 2017, viser sesongjusterte tall. Det var en nedgang i bilkjøpene, mens det var en tilsvarende økning i konsumet av andre varer.

    Artikkel
  • HKPI opp 0,1 prosent sist månad

    Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,5 (2015=100) i april, ein oppgang på 0,1 prosent frå mars. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,3 prosent i april, ned 0,2 prosentpoeng frå mars.

    Artikkel
  • Svak vekst i detaljhandelen

    Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra januar til februar.

    Artikkel
  • Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent

    Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016, i følge nye tall fra Skattestatistikk for personer. Dette er 27 milliarder kroner eller 2,3 prosent mer enn året før.

    Artikkel
  • Husholdningene

    Økonomiske analyser 1/2017

    De fleste husholdninger har i 2016 opplevd en svak vekst i disponibel realinntekt. Inntektsforskjellene øker mellom de rikeste og fattigste husholdningene. En stor del av de økte forskjellene skyldes en vekst i innvandrerbefolkningen.

    Artikkel
  • Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn

    Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014.

    Artikkel
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

    Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke og var på 10 prosent i 2015, mot 9,4 prosent året før. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen.

    Artikkel