Person og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

Alle undersøkelser private

Vis kun undersøkelser som pågår

 • A

 • Pågår

  Arbeidskraftundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

 • B

 • Pågår

  Barnehageopptak i Oslo

  Måleperiode: årlig

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo en undersøkelse om måten barnehageplasser fordeles på i Oslo. Formålet med undersøkelsen er å undersøke om fordelingen av barnehageplasser i Oslo kommune kan gjøres bedre.

 • Pågår

  Boforhold 2017

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR, en survey blant husholdninger som er eller har vært vanskeligstilte på boligmarkedet. Surveyen er del av et større prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet har tittelen “Undesirable housing market positions – ways in an out”.

 • Ikke aktiv

  Bolig og boforhold 2016

  Måleperiode: årlig

  I oktober gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årlige undersøkelse om bolig og boforhold. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge boliger og boforhold; og husleieprisene for ulike typer leide boliger i Norge. Undersøkelsen har sin bakgrunn i behovet for bedre og mer detaljert statistikk for leiemarkedet.

 • Pågår

  Boligpanelet

  Måleperiode: månedlig

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. Av og til kontakter vi utleiere for å få nødvendige tilleggsopplysninger om utleieboligen. Utleiere og en del leieboere deltar på eget skjema på nett.

 • D

 • Ikke aktiv

  Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014

  Måleperiode: hvert 2. år

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan vi lever og hva vi er opptatt av i Norge.

 • Pågår

  Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

  NorLAG er en studie av midtlivet og eldre år i Norge. Formålet med studien er å få økt kunnskap om livet etter fylte 40 år. Fokus er på sentrale livsområder som arbeid og pensjonering, familie og generasjoner, helse og omsorg, mestring og livskvalitet.

 • E

 • Pågår

  ESU, Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2016

  Måleperiode: hvert 2. år

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan vi lever og hva vi er opptatt av i Norge.

 • Ikke aktiv

  Eurostudent

  Måleperiode: hvert 3. år

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå den norske delen av den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent. I Eurostudent kartlegger vi studenters levekår under studietiden i Norge. I undersøkelsen spør vi om studenters studiesituasjon, penger studenter har til månedlig bruk, deres månedlige kostnader, studieutgifter for semesteret, studiemobilitet og tid brukt på arbeid og studier.

  Opplysningene fra Eurostudent brukes som grunnlag for analyser og sammenligninger av studenters levekår i flere land i Europa, og publikasjoner om studenter i Norge. Utvalgte resultater fra forrige runde av Eurostudent er f.eks. presentert i SSB-rapport 2015/50.

  Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 24 000 studenter i Norge. De som er trukket ut får epost og tekstmelding fra SSB med lenke til undersøkelsen.

   

 • F

 • Pågår

  Forbruksundersøkelsen

  Måleperiode: hvert 5. år

  Forbruksundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse hvor Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysninger om utgifter i private husholdninger. Formålet med undersøkelsen er å finne ut hva folk bruker pengene sine på, hvordan forbruket fordeler seg på ulike utgiftsposter som mat, klær og bolig, og hvordan dette endrer seg over tid.

 • Ikke aktiv

  Frivillig innsats

  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner, både i form av frivillig arbeid og økonomisk støtte. Frivillig arbeid på internett, for private bedrifter eller offentlige organisasjoner og for venner, bekjente og naboer vil også bli kartlagt.

 • J

 • Pågår

  Jaktstatistikk

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: jakt.ssb.no

  Formålet med undersøkinga er å utarbeide offisiell statistikk over utbytet frå småviltjakt og rådyrjakt. I tillegg skal undersøkinga kartleggje talet jegerar som har teke del i jakt på dei ulike viltartene det er opna for jakt på.

 • L

 • Ikke aktiv

  Lederskapsundersøkelsen

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører for tiden Lederskapsundersøkelsen på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Undersøkelsen er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse som ble gjort i 2000 og som da var en del av Makt- og demokratiutredningen.

 • Pågår

  Levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn

  Måleperiode: årlig

  Hvert år gjennomfører SSB levekårsundersøkelser som sier noe om viktige sider ved det å leve og bo i Norge. Fordi disse undersøkelsene ikke gir nok kunnskap om levekårene til personer med innvandrerbakgrunn, gjennomføres det omtrent hvert tiende år en utvidet levekårsundersøkelse. SSB har tidligere gjennomført tre levekårsundersøkelser blant personer med innvandrerbakgrunn, i 1983, 1996 og 2005/2006.

 • Pågår

  Levekårsundersøkelsen

  Måleperiode: årlig

  I løpet av perioden januar-juni gjennomføres den årlige undersøkelsen om folks levekår i Norge.

 • Pågår

  Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø

  Måleperiode: hvert 3. år

  Hvert år gjennomfører SSB levekårsundersøkelser som sier noe om viktige sider ved det å leve og bo i Norge. I tillegg utføres det levekårsundersøkelser som fokuserer på spesifikke temaer. I 2016 er temaet arbeidsmiljø. Undersøkelsen er viktig for å kartlegge hvordan arbeidsforholdene er i Norge, sammenlikne mellom ulike grupper i samfunnet, og se utviklingen over tid.

 • Ikke aktiv

  Levekårsundersøkelsen om helse

  I løpet av perioden august 2015 -januar 2016 gjennomføres levekårsundersøkelsen om helse i Norge. 14 000 personer trekkes tilfeldig fra folkeregisteret til å svare på spørsmål om egen helsetilstand, bruk av helsetjenester, levevaner og kontakt med andre. Undersøkelsen er viktig for å kartlegge helsetilstanden i befolkningen, sammenlikne mellom ulike grupper i samfunnet, og se utviklingen over tid. Resultatene brukes til å lage offisiell statistikk, og undersøkelsen er også en del av et europeisk samarbeid om helsestatistikk for å sammenligne helsetilstand mellom land i Europa. Statistikken vil også bli tilgjengeliggjort for alle på ssb.no

 • M

 • Pågår

  Mediebruksundersøkelsen

 • N

 • Pågår

  Nye eneboliger, standard og pris

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0299

  Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkelse om standard og pris på nye eneboliger sendes ut hvert kvartal. Formålet med undersøkelsen er å måle prisforandringer for oppføring av nye eneboliger.

  Vi ønsker å måle en generell prisutvikling og må derfor ta høyde for at det bygges eneboliger av ulik størrelse og kvalitet fra en periode til en annen. Vi må derfor vite noe om sentrale kvalitetsaspekter for boligen i tillegg til kostnaden for eneboligen og ønsker derfor svar på spørsmål om:

 • R

 • Pågår

  Reise- og teknologiundersøkelsen

  Undersøkelsen skal kartlegge nordmenns reisevaner, grensehandel og teknologibruk. Det blir blant annet spurt om man har vært på reiser med eller uten overnatting og bruk av tjenester på internett det siste kvartalet.

 • Ikke aktiv

  Rusundersøkelsen

  Undersøkelsen skal kartlegge folks tobakk-, alkohol- og annen rusmiddelbruk for å få bedre, og mer oppdatert informasjon om folks vaner og bruksmønster.

 • U

 • Pågår

  Undersøkelse om barnehage og andre barnepassordninger

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om barnehage og andre barnepassordningner. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av ulike tilsynsordninger, som barnehage, dagmamma, au pair, praktikant og lignende, og utgifter familier har i forbindelse med disse ordningene. Spørsmålene dreier seg om barn i alderen 1-5 år, og det er familier med ett eller flere barn i denne alderen som er trukket ut til å delta.

 • V

 • Pågår

  Valgpanelundersøkelsen

  Måleperiode: hvert 4. år

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg, og på hvilken måte man tilegner seg informasjon om dette.

 • Ikke aktiv

  Velgerundersøkelsen

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hva som gjør at noen deltar i valget, og andre lar være. Videre vil vi se nærmere på i hvilken grad partivalg og valgdeltakelse varierer med bakgrunn. Undersøkelsen vil gi kunnskap om ulike gruppers deltakelse i det norske demokratiet. Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har stemt, vil vi veldig gjerne at du deltar.

Kontakt