118976
118976
innrapportering
2016-03-10T09:00:00.000Z
no

Pågår

Verdipapirer: Regnskapsstatistikk for verdipapirfondene

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Den årlige regnskapsrapporteringen fra verdipapirfond omfatter årsregnskap i form av balanse og resultatregnskap. Samtlige forvaltningsselskaper som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet skal rapportere.

Hovedpostene i balanse og resultatregnskap følger i stor grad oppstillingsplanen i Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond av 28. mai 1999, men av hensyn til data- og kontrollbehov i forbindelse med nytt innsamlingsgrunnlag for det norske utenriksregnskapet er det behov for at noen poster fordeles på norske og utenlandske motparter/kilder: I balansen gjelder dette bankinnskudd, verdipapirer og opptjente, ikke mottatte inntekter. I resultatregnskapet skal renteinntekter og mottatt aksjeutbytte spesifiseres på norske og utenlandske kilder, samt det som er avsatt til utbetaling og det som netto utbetales til andelseierne.

Det er lagt opp til en ny løsning for innrapportering av de årlige regnskapssopplysningene for verdipapirfondene fra og med regnskapsåret 2013. Den nye løsningen innebærer at alle data leveres samlet på en flat fil / ascii-fil etter et spesifisert oppsett som er nærmere beskrevet i Teknisk beskrivelse av ny innrapporteringsløsning. Filen skal inneholde data for alle verdipapirfondene som tilhører forvaltningsselskapet.

Som en overgangsordning vil det også for rapporteringen for regnskapsåret 2015 være valgfritt om data leveres pr flat fil eller via Excel-filer som må fylles ut for hvert fond, slik rapporteringen har vært tidligere år. Det er derfor sendt ut Excel-regneark som alternativt kan fylles ut. Som for tidligere år inneholder hvert regneark:

 • Forside med opplysninger om forvaltningsselskapet og fondet
 • Skjema 1: Årsbalanse (per 31.12.2015)
 • Skjema 2: Årsresultatregnskap (for regnskapsåret)

Forsiden av regnearket er utfylt på forhånd med navn, adresse, organisasjonsnummer mv på bakgrunn av den informasjonen vi har om verdipapirfond med konsesjon per 31.12. Vennligst kontroller at informasjonen er korrekt og påfør eller endre opplysninger der dette mangler eller er feil. Eksempelvis mangler vi fondstype på enkelte fond Oversikt over fondstyper.

Innrapporteringen skal skje i samsvar med Veiledning for rapportering av regnskapsstatistikk for verdipapirfond og sendes SSB via Altinn innen 30. april. I tillegg skal det sendes en kopi av årsberetning m/porteføljeoversikt til SSB på e-post til verdipapir@ssb.no.

Merk at det skal rapporteres for fond som er opphørt per 31.12.2015 dersom fondene har vært aktive og generert inntekter/kostnader i løpet av året.

Som hjelp til utfyllingen er det også lagt ut :

Hjemmel for oppgaveinnhenting

Oppgavene innhentes med hjemmel i Statistikkloven § 2 – 2.

Avsatt utbytte til andelseierne

I noen av rentefondene er det slik at deler av opptjent årsresultat avsettes til utbetaling til andelseierne, for senere å bli omgjort til nye andeler og reinvesteringer i fondet. På det tidspunktet som reinvesteringen finner sted, øker antall andeler i fondet samtidig med at netto andelsverdi skrives ned. I de tilfellene hvor reinvesteringen ennå ikke er foretatt og beløpet er med i verdiberegningen i fondet, ber vi om at beløpet føres under gjeld til andelseierne i balansen.

Utenlandske verdipapirer

Med utenlandske verdipapirer menes verdipapirer med utenlandsk utsteder. Det er ikke avgjørende hvor verdipapiret er registrert eller omsatt. I denne sammenheng ber vi rapportørene være oppmerksomme på at utenlandske aksjeselskaper notert på Oslo Børs og obligasjoner/sertifikater lagt ut i Norge av utenlandsk utsteder skal være med i rapporteringen. Liste over verdipapirer med utenlandsk utsteder per 31.12. som benyttes til rapporteringen.

Kontakt

 • E-post
  meh@ssb.no
  Telefon
  21094909
 • E-post
  kte@ssb.no
  Telefon
  21094364