172195
172195
innrapportering
2014-04-10T14:45:00.000Z
no

Ikke aktiv

Økonomisk levetid og verdifall på driftsmidler

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå ber om opplysninger om økonomisk levetid og verdifall på driftsmidler.

Resultatene skal brukes til å forbedre beregningene av realkapital i nasjonalregnskapet. Dette er blant annet viktig for måling av produktivitet. Resultatene vil også bli brukt i forskningssammenheng, og i offentlige utredninger. Studien gjennomføres på linje med liknende studier i Canada og Nederland.

Nasjonalregnskapet er et avansert statistikksystem som gir et helhetlig bilde av samfunnsøkonomien, og som brukes aktivt av myndighetene til å planlegge den økonomiske utviklingen.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området, er det nødvendig å innhente informasjon om økonomisk levetid og verdifall på ulike driftsmidler som virksomheten har. Fordelingen av driftsmidlene er gjort på bakgrunn av gruppeinndelingen i Skatteetatens skjema for saldoavskrivninger. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Send opplysningene over Internett

SSB ber om at opplysningene rapporteres over Internett via https://intervj.ssb.no/verdifall/verdifall.asp

Logg inn med bruker-ID og passord oppgitt i det tilsendte brevet eller klikk direkte på lenken som dere har fått oppgitt på e-post. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en bekreftelse på at opplysningene er sendt inn.

Opplysningsplikt

Foretak som har virksomheter med i undersøkelsen får tilsendt vedtak om opplysningsplikt. SSB samler inn opplysningene med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Ifølge statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist.

 

Kontakt

 • E-post
  verdifall@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00