131542
131542
innrapportering
2013-08-06T12:07:00.000Z
no

Pågår

Næringsundersøkelse for Svalbard

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk for ulike næringer for hele landet, inkludert Svalbard. Statistikken danner grunnlag for planlegging og styring, både politisk og for næringslivet, og er nødvendig for nasjonalregnskapet. Videre vil dataene bli brukt til analyse, herunder til den lokale Samfunns- og næringsanalysen.

 

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om sysselsetting, lønn, omsetning, kjøp av varer og tjenester, investeringer og offentlige tilskudd.

Hvis virksomheten for tiden er uten aktivitet, men hadde aktivitet i 2016 må undersøkelsen besvares. Det samme gjelder hvis virksomheten startet opp aktiviteten i 2016.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til foretak som ikke rapporterer opplysninger innen en oppgitt frist. Plikten til å rapportere opplysninger faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler