121921
121921
innrapportering
2013-06-10T10:54:00.000Z
no

Pågår

Landbruksundersøkelsen 2016

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn oppgaver fra et utvalg av jordbruksbedrifter i landbruket. Hovedtema for Landbruksundersøkelsen 2016 er arbeidsinnsats.

Opplysningene det spørres etter er antall arbeidstimer som brukes i jordbruk, i skogbruk, i tilleggsnæringer og utenom jordbruksbedriften. Det skal gis opplysninger for alle som arbeider på jordbruksbedriften, også for innleide selvstendig næringsdrivende. I tillegg er det noen spørsmål om vanning, jordarbeiding og plantedekke og spredning av husdyrgjødsel.

Datainnsamlingen gir grunnlag for å utarbeide offisiell statistikk til bruk både innen privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker statistikken, blant annet som grunnlag i de årlige jordbruksforhandlingene.

Hva skal rapporteres

Undersøkelsen er årlig med varierende tema år for år. I 2016 er hovedtema for undersøkelsen arbeidsinnsats. Opplysningene det spørres etter er antall arbeidstimer som brukes i jordbruk, i skogbruk, i tilleggsnæringer og utenom jordbruksbedriften. Det skal gis opplysninger for alle som arbeider på jordbruksbedriften, også for innleide selvstendig næringsdrivende. I tillegg er det noen spørsmål om vanning, jordarbeiding og plantedekke og spredning av husdyrgjødsel.

Temaene og spørsmålene som skal rapporteres ligger under «Skjemaer» til høyre på siden. Skjemaet kan ikke benyttes til innsending. Der ligger det også en veiledning til utfyllingen.

Hvordan vil rapporteringen foregå

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dett er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekks listen i Min meldingsboks. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00 

Aktuelt regelverk

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54§ 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Man kan klage på vedtaket om opplysningsplikt etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette gjelder også senere vedtak om avvisning av klage.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen