117630
117630
innrapportering
2013-06-05T12:38:00.000Z
no

Ikke aktiv

Forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge næringslivets FoU-aktivitet. Tallene gir myndighetene et viktig informasjonsgrunnlag for å vurdere innrettingen av norsk nærings- og forskningspolitikk.

Statistikken er i stor grad utformet med bakgrunn i internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU og inngår også i internasjonale sammenligninger. I følge EØS-avtalen er Norge pålagt å rapportere resultater fra undersøkelsen til EUs statistiske kontor, Eurostat.

 

Hva menes med Forskning og utviklingsarbeid (FoU)?

Både forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk.

  • Forskning er systematisk arbeid for å skaffe til veie ny kunnskap.
  • Utviklingsarbeid er systematisk arbeid som utnytter eksisterende kunnskap for å utvikle nye eller forbedrede produkter eller prosesser.

Det kan være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra beslektet virksomhet. Hovedkriteriet er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Det vil si at løsningen på et problem ikke er opplagt på forhånd, selv ikke for en person som har grunnleggende kjennskap til den kunnskapen som finnes på området.

FoU-arbeidet kan være utført av både eget og innleid personell. FoU trenger ikke foregå i egne FoU-avdelinger, den kan også være organisert på andre måter eller som en del av foretakets øvrige aktiviteter.

Innholdet i undersøkelsen

For å kunne lage en så god statistikk som mulig trenger vi følgende opplysninger:

  • Om foretaket hadde FoU-virksomhet i referanseåret eller ikke.
  • FoU-personale , spesifisert på antall personer, andel kvinner og antall utførte årsverk, også fordelt etter utdanningsnivå og arbeidsoppgaver/stilling. I tillegg anslag for FoU-personale og FoU-årsverk i inneværende år.
  • Kostnader til egenutført FoU , fordelt på lønn, innleid personale, andre driftskostnader og investeringer. I tillegg anslag for kostnader til egenutført FoU for inneværende år. 
  • Kostnader til innkjøpte FoU-tjenester .
  • Finansiering av egenutført FoU , spesifisert etter type finansiering.
  • Fordeling av FoU-kostnader . Prosentvis fordeling på teknologiområder og tematiske områder.
  • Salg/leveranser av FoU-tjenester til andre og eventuelle inntekter fra dette.

Hvem skal svare på undersøkelsen

Undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse som går bredt ut til store deler av næringslivet. Det er derfor til en viss grad tilfeldig hvem som mottar undersøkelsen. Av hensyn til kvaliteten på statistikken er det viktig at alle svarer, også foretak som ikke har noen form for FoU eller har kjøpt slike tjenester.

Svarene skal gis for det foretaket som vedtaksbrevet er adressert til. For foretak i konsern vil det enkelte foretak være en egen undersøkelsesenhet og derfor motta separate skjema. Det skal altså ikke rapporteres for konsernet som helhet.

Skjemakopi for utskrift

En PDF-kopi av skjemaet som kan benyttes til kladd og ytterligere veiledning før undersøkelsen besvares i det elektroniske rapporteringssystemet kan finnes i menyen til høyre. Vi gjør oppmerksom på at dette skjemaet kan ikke brukes til å levere besvarelsen og at layout vil være noe annerledes på Altinn enn i PDF-versjonen.

Kontakt