Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sykehussenger til besvær

  Antall senger har alltid vært et viktig mål for å si noe om hvor mange pasienter som har blitt behandlet på sykehusene. Men hva er egentlig en sykehusseng, og trenger vi like mange senger i dag som for 25 år siden?

  Artikkel
 • Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre

  I 2016 mottok 6 av 10 personer over 80 år i Norge en eller flere kommunale omsorgstjenester. Det er relativt store forskjeller mellom fylkene og kjønnene. Finnmark og Sør-Trøndelag er fylkene med høyest andel brukere i befolkningen 80 år og eldre,...

  Artikkel
 • Årsrapport 2016. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2017/28

  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016.

  Publikasjon
 • Langt fleire årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta

  Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka med vel 9 prosent frå 2015 til 2016. Auken gjeld særleg for sjukepleiarar, fysioterapeutar og jordmødrer. Vel 3,5 milliardar kroner blei brukte på desse tenestene i 2016.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, aukande bistandsbehov

  I løpet av 2016 tok over 355 000 personar imot ein eller fleire kommunale omsorgstenester anten heime eller på institusjon. Det er ein auke på om lag 2 prosent frå 2015 og 8 prosent frå 2009. Bistandsbehovet er størst blant dei yngste og dei eldst...

  Artikkel
 • Omtrent uendret sesongjustert sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,4 prosent i 1. kvartal 2017, omtrent uendret fra 4. kvartal 2016. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

  Artikkel
 • Kvinner dominerer spesialisthelsetjenesten

  I 2016 ble det utført 113 000 årsverk i spesialisthelsetjenesten. 7 av 10 årsverk ble utført av kvinner. Det er blant sykepleierne og de med lavest utdanning at andelen og antallet kvinner er størst.

  Artikkel
 • Høyt utdannede behandler smerter selv

  I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning.

  Artikkel
 • Ein av fire 18-åringar har aldri hatt hol i tennene

  I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-åringar vakse opp utan besøk av Karius og Baktus. Mykje har hendt med borns tannhelse sidan 1985 då nær sagt alle 18-åringane hadde hatt eitt eller fleire hol i tennene.

  Artikkel
 • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester

  Rapporter 2017/16

  I hvilken grad er det sosiale forskjeller i bruk av lege, sykehus, fysioterapeut, tannlege og psykolog? Rapporten viser at grupper med lav utdanning/inntekt har dårligere helse og generelt bruker helsetjenester i større grad enn grupper med høyere...

  Publikasjon
 • Ungdom går mer til legen

  En større andel av ungdom mellom 16 og 19 år gikk til fastlegen i 2016 enn i 2015. Ungdommen gikk også oftere til legen, og økningen var størst blant guttene. 

  Artikkel
 • Fire av fem tidligere røykere er tobakksfrie

  31. mai markeres Verdens tobakksfrie dag. Stadig færre i Norge røyker, og hele 80 prosent av dem som har røykt tidligere, holder seg helt unna nikotin i dag.

  Artikkel
 • 7 millioner behandlinger på norske sykehus

  I 2016 mottok litt under 2 millioner pasienter i overkant av 7 millioner behandlinger på norske sykehus. Poliklinisk konsultasjon er den hyppigst brukte behandlingsformen.

  Artikkel
 • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

  Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 sank kostnadene med flere milliarder kroner. Dette skyldtes verken færre pasienter eller effektivisering, men derimot endringer i pensjonsordningen.

  Artikkel
 • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

  Samfunnsspeilet 1/2017

  Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatisk...

  Artikkel