Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Norge bruker fjerde mest på helse i OECD

  Norske helseutgifter utgjorde 10,5 prosent av BNP i fjor, og nordmenns helsetilstand er generelt god sammenlignet med resten av OECD-landene. Mange ansatte i helsetjenesten og få røykere er noen av årsakene.

  Artikkel
 • Framtidens eldre i by og bygd

  Rapporter 2017/32

  Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller dårlig helse, hvor bor de, hva slags utdanning har de? Dette og flere områder er beskrevet i en ny forskningsrapport.

  Publikasjon
 • Kunnskapsgrunnlaget for arbeidsulykker i Norge

  Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over arbeidsulykker i Norge inkluderer både fatale og ikke-fatale arbeidsulykker. Mens statistikk over fatale arbeidsulykker (dødsulykker) er basert på informasjon fra tilsynsmyndighetene i arbeidslive...

  Artikkel
 • Sykepleiere på avveie?

  De fleste sykepleiere med over fem års erfaring fra helsetjenesten velger seg gjerne arbeidssted som kan ha helserelaterte oppgaver når de skifter jobb. Sykepleiere med kortere erfaring jobber oftere med noe annet.

  Artikkel
 • Ambulansetjenester koster mest i nord

  I 2016 brukte helseforetakene til sammen 6 milliarder kroner på ambulansetjenester. Det er store forskjeller mellom landsdelene, både i kostnader og bruk av tjenestene.

  Artikkel
 • Mer detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester

  Det er stor oppmerksomhet rundt kommunenes omsorgstjenester og hvem som mottar disse. SSB kan nå presentere detaljert informasjon om det årlige tjenesteomfanget, både på fylkes- og kommunenivå.

  Artikkel
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Rapporter 2017/28

  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

  Publikasjon
 • Hvor i arbeidslivet skjer de alvorlige ulykkene?

  I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager.

  Artikkel
 • Kvalitet i IPLOS-registeret 2016

  Notater 2017/33

  Dette notatet presenterer en gjennomgang av kvaliteten på data over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som landets kommuner har levert til IPLOS-registeret i 2016.

  Publikasjon
 • 45 døde i arbeidsulykker i fjor

  Det ble registrert 45 dødsulykker i arbeidslivet i 2016. Det var flere enn året før, men antallet har gått ned siden tusenårsskiftet.

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,3 prosent i 2. kvartal 2017, nesten uendret fra 1. kvartal. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

  Artikkel
 • Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen

  Det er særleg personar med låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga.

  Artikkel
 • Heildøgnstilbod er meir enn sjukeheim

  Teljinga av berre plassar i institusjon og bustadar med bemanning er ikkje lenger heilt dekkjande for totalbildet av heildøgnstilbod.

  Artikkel
 • Mer bruk av fastlege med nye fraværsregler

  En større andel av ungdom mellom 16 og 19 år gikk til fastlegen i 2016 enn året før. Økningen kom på høsten, etter innføring av nye fraværsregler i videregående skole.

  Artikkel
 • Nyutdanna sykepleiere foretrekker sykehus

  Halvparten av nyutdanna sykepleiere begynner å jobbe på sykehus etter endt studium. Samtidig er det herfra flest faller fra.

  Artikkel