Forskningsområde

Demografi og levekår

Forskningen på dette området omfatter analyser av demografisk utvikling og endring i levekår. Målet er ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsframskrivinger blir gjennomført årlig. Forskerne overvåker og analyserer fruktbarhet, familieendringer, dødelighet, flytting og innvandring. Andre viktige forskningstema er arbeid, forsørgelse og omsorg, samt ulike gruppers levekår og livsløp. Representative intervjuundersøkelser og ulike typer registerdata ligger til grunn for analysene.

Forskningsfelt

 • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn. Forskningen analyserer trender og mønstre i befolkningsutviklingen, både i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Det lages egne analyser og prognoser for de demografiske komponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra landet.

  Gå til forskningsfeltet befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

 • Fruktbarhet og familiedemografi

  Forskningen innen dette feltet studerer fruktbarhet, samliv og familie i lys av demografiske faktorer, kontekstuelle forhold, holdninger og verdier. Virkninger av politikkbaserte tiltak innen disse feltene blir analysert. Forskningen søker å gi løpende beskrivelser av skiftende trender innen familie og samliv.

  Gå til forskningsfeltet fruktbarhet og familiedemografi

 • Levekår og sosial deltaking

  Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens levekår - inntekt, boforhold, helse, yrkesaktivitet, sosial integrasjon, isolasjon og ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Analysene viser utviklingsmønstre og fordeling i lys av offentlig politikk og politiske reformer. Fokus er ofte på spesielle grupper som foreldre, barn, innvandrere, studenter og lovbrytere.

  Gå til forskningsfeltet levekår og sosial deltaking

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Religiøsitet har lite å si for likestilling i hjemmet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Det er en klar sammenheng mellom holdninger, bosted og funksjonsnivå og graden av likestilling i hjemmet. Religiøsitet ser derimot ut til å ha lite å si.

 • LOGG-data nå tilgjengelig for forskere

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Over 15 000 personer har deltatt i studien Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) som undersøker hvordan livet arter seg i ulike livsfaser. Dataene er nå tilgjengelige for andre forskere gjennom NSD.

 • Annenhver kvinne jobber like mye som mannen

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Omtrent halvparten av norske kvinner jobber like mye som partneren sin. Dette er særlig vanlig blant kvinner med lang universitetsutdanning, kvinner med god helse og de som er ledere eller selvstendig næringsdrivende.

 • Forskjeller mellom kommuner i utfall for barnevernsbarn

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Målt ved utdanningsnivå og yrkesaktivitet som voksen alder, er det betydelige forskjeller kommunene imellom på hvordan det går videre med barnevernsbarn.

 • Flere ønsker innstramning i asylpolitikken

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Andelen som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, økte med 11 prosentpoeng i 2009 sammenliknet med året før. Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn.

 • Does parental income matter for onset of offending?

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Taryn Ann Galloway and Torbjørn Skardhamar aims to re-investigate the relationship between family income and criminal charges by exploiting the rich register data available in Norway. They find that family academic resources are more important than family income for all kinds of offences, except for serious theft.

 • Sammenheng mellom familiens inntekt og ungdoms lovbruddsdebut

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Foreldrenes utdanning er viktigere enn yrkesinntekt for alle typer lovbrudd blant ungdom, bortsett fra vinningsforbrytelser, viser en analyse av Taryn Ann Galloway og Torbjørn Skardhamar.

 • Levekår i et landbruk i endring

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Gårdsbruk med kvinnelig bruker hadde større sjanse for å bli nedlagt enn bruk med mannlig bruker i perioden 1995-2004. Over halvparten av norske bønder ønsker en eller annen form for endring i odelsloven. Gjennomsnittsgårdbrukeren har en beskjeden inntekt fra bruket, men hans/hennes samlete inntekt er likevel omtrent på høyde med andre sysselsatte på grunn av lønnet arbeid utenfor bruket.

 • Ny metadatabase om migrasjon og integrering

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  I juni lanserte PROMINSTAT-prosjektet en metadatabase som gir forskere bedre oversikt over hva som finnes av data om temaet migrasjon og integrering i Europa.

 • Høy befolkningsvekst framover

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Folketallet vil trolig øke sterkt fram til 2060, viser den nye befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå. Den viktigste grunnen til dette er at det regnes med fortsatt høy innvandring. Innvandringsoverskuddet ventes imidlertid å gå noe ned de nærmeste årene.