Forskningsområde

Demografi og levekår

Forskningen på dette området omfatter analyser av demografisk utvikling og endring i levekår. Målet er ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsframskrivinger blir gjennomført årlig. Forskerne overvåker og analyserer fruktbarhet, familieendringer, dødelighet, flytting og innvandring. Andre viktige forskningstema er arbeid, forsørgelse og omsorg, samt ulike gruppers levekår og livsløp. Representative intervjuundersøkelser og ulike typer registerdata ligger til grunn for analysene.

Forskningsfelt

 • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn. Forskningen analyserer trender og mønstre i befolkningsutviklingen, både i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Det lages egne analyser og prognoser for de demografiske komponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra landet.

  Gå til forskningsfeltet befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

 • Fruktbarhet og familiedemografi

  Forskningen innen dette feltet studerer fruktbarhet, samliv og familie i lys av demografiske faktorer, kontekstuelle forhold, holdninger og verdier. Virkninger av politikkbaserte tiltak innen disse feltene blir analysert. Forskningen søker å gi løpende beskrivelser av skiftende trender innen familie og samliv.

  Gå til forskningsfeltet fruktbarhet og familiedemografi

 • Levekår og sosial deltaking

  Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens levekår - inntekt, boforhold, helse, yrkesaktivitet, sosial integrasjon, isolasjon og ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Analysene viser utviklingsmønstre og fordeling i lys av offentlig politikk og politiske reformer. Fokus er ofte på spesielle grupper som foreldre, barn, innvandrere, studenter og lovbrytere.

  Gå til forskningsfeltet levekår og sosial deltaking

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Innvandrerpar skiller seg sjelden

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Innvandrerpar skiller seg sjeldnere enn par uten innvandrerbakgrunn. Par der én ektefelle er norskfødt med innvandrerforeldre og den andre er uten innvandrerbakgrunn skiller seg imidlertid oftere enn par uten innvandrerbakgrunn.

 • Mange førskolebarn flytter fra Oslo

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder.  

 • Hvorfor utvandrer innvandrere?

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Årlig flytter mer enn 20 000 innvandrere fra Norge. Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå belyser faktorer som påvirker innvandrernes utvandring.

 • Små endringer i antall fødsler etter introduksjonen av kontantstøtten

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Mødre med rett til kontantstøtte fikk ikke flere barn i løpet av en fireårsperiode enn mødre uten denne retten. Høyt utdannete og sysselsatte mødre fikk færre barn, lavt utdannete mødre og mødre uten tilknytning til arbeidslivet fikk like mange barn.

 • Kvinner med flere søsken får oftere færre barn

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Menn som vokser opp med flere søsken, får ofte mange barn selv. Kvinner som vokser opp i større familier, får derimot oftere færre barn.

 • Sterk økning i delt bosted

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Sterk økning i delt bosted

 • Mer sannsynlig å bli forelder neste år hvis lønna er høy i år

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  En ny studie viser at økt lønn gir høyere sannsynlighet for å få barn både for menn og kvinner

 • Hos mor, far eller delt bosted?

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Å bo fast hos mor er den mest stabile bo-ordningen for barn, viser en ny analyse basert på intervjuer av foreldre som har skilt lag.

 • Lønnens påvirkning på kvinners fruktbarhet varierer i Norge

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Tidligere teorier antar at økt lønn blant kvinner fører til redusert fertilitet. En ny analyse viser at dette ikke alltid er tilfelle når man ser på norske kvinner.

 • Delt bosted vanligst når foreldrene delte omsorgsarbeidet likt før bruddet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  En ny undersøkelse viser at foreldres økonomi, utdanning og fordeling av omsorgsoppgaver i hjemmet har stor betydning for om de velger delt bosted for barna når de skiller lag