115621
115621
forskning
2013-05-28T09:32:00.000Z
no

Prosjekt

Befolkningsframskrivinger

Folkemengden i Norge framskrives på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg framskrives antall innvandrere i Norge.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Marianne Tønnessen
Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider befolkningsframskrivningene for Norge. Dette er en av SSBs løpende oppgaver, finansiert over statsoppdraget.

Befolkningsframskrivningene er et sentralt verktøy for både nasjonal og lokal planlegging. De brukes også i andre typer økonomisk-demografiske framskrivinger.

Resultatene fra den nyeste befolkningsframskrivningen og arkiv med tidligere framskrivninger finnes her .

Utviklingen i folkemengden styres av noen få hovedkomponenter: Fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring samt innenlands flytting. I framskrivingen av framtidig folkemengde gjør vi forutsetninger om hvordan hver av komponentene vil utvikle seg framover. Forutsetningene om framtidig fruktbarhet, dødelighet, innvandring, utvandring og innenlands flytting legges inn i en kohort-komponentmodell, som beregner framtidig folkemengde for hvert år framover.

Selv om framskrivingene er et løpende prosjekt der hovedtrekkene i beregningsopplegget ikke endres mye fra år til år, foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid i tilknytning til beregningene. Dette arbeidet inkluderer empiriske analyser av komponentene (fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring og innenlands flytting), videreutvikling av modellene og evaluering av hvor godt tidligere framskrivninger har truffet.

Mer om modeller, begreper etc. i befolkningsframskrivningene finnes her .

Publisert forskning

Kontakt